Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 30.01.2019

Zverejnené: 23.01.2019

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 14. decembra 2018

  

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

 štvrté  pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

30. januára 2019 (streda) o 15.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

 


PROGRAM

4. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného  30. januára  2019 (streda) o 15.00 hodine

                                                                                                                                            

 

  1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

  1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

  1. Procedurálne otázky

 

  1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Detské jasle Brezno“

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou, poverenou riadením odboru

 

  1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo“

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou, poverenou riadením odboru

 

  1. Voľba prísediacich Okresného súdu v Brezne na volebné obdobie 2019 – 2022

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD, primátor mesta Brezna

Spracovateľ:        Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou  MsÚ Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

  1. Majetkové záležitosti

7.1        Odkúpenie nehnuteľného majetku v areáli sadov a parkov TS Brezno

7.2        Odkúpenie areálu bývalej pekárne  na Ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do vlastníctva Mesta Brezno

7.3        Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Davida Abela

7.4        Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A Slávku Kaniarikovú

Predkladá:            Mgr. Michal Vetrák, Útvar prednostky zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval:            Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

7.5.       Odkúpenie pozemkov v k.ú. Brezno v lokalite Predné Halny, časť Hlavina od Miroslava Kaločaja a Margity Kaločajovej

 

7.6        Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky  ako záložným veriteľom a mestom Brezno ako záložcom za účelom  zabezpečenia dotácie poskytnutej mestu Brezno  na odkúpenie nájomného bytového domu (objekt A)  s 24 nájomnými bytmi bežného štandardu nachádzajúceho sa na Ulici  ŠLN   v Brezne

Predkladá:            Mgr. Vladimír Šiška, Útvar prednostky zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval:            Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

7.7        Žiadosť  SR- Slovenská správa ciest, o uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena  v súvislosti so stavbou „I/66 - Brezno, obchvat I. etapa

Predkladá:            JUDr. Iveta Biela, Útvar prednostky zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval:            Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

  1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna