Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2018/3518-02

Zverejnené: 20.02.2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2018/3518-02


Žiadateľ:  Harmanec – Kuvert spol. s r.o., Padličkovo 3, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 20 ks drevín (19 x lipa a 1x vŕba)


Miesto výrubu:  na pozemkoch, parc. č. C-KN  5053/1 (ostatná plocha) a C- KN 4984/1 (zastavaná plocha a nádvorie)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je realizácia stavebnej činnosti – stavba výrobnej haly