Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Zverejnené: 13.03.2023 14:15:39
obr: Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, niektorí môžu byť aj vzorom pre ostatných. Osvedčil sa tzv. harmonogram upratovacích prác, v rámci ktorého je na týždennej báze zodpovedná za poriadok konkrétna rodina.

 

BREZNO. V prípade akútnej potreby či na základe podnetov a sťažností od obyvateľov v určitých častiach mesta organizujú mimoriadne brigády.

Na Vrbovej ulici pristúpili k opatreniu a postupne sa dostavil aj požadovaný výsledok

Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci v spolupráci s mestskou políciou vykonávajú jedenkrát do týždňa návštevu všetkých lokalít v Brezne zameranú na dodržiavanie poriadku, mapovanie nelegálnych skládok alebo čiernych stavieb. Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, na základe zistenej situácie motivujú obyvateľov k uprataniu okolia svojich obydlí, prístupových ciest, prípadne širšieho okolia aj vodných tokov, ktoré sú v blízkosti a evidentne sú znečistené odpadom z domácností. „V jarných a jesenných mesiacoch pravidelne organizujeme väčšie brigády zamerané na upratanie všetkých lokalít marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Brezne. Na Vrbovej ulici bol dlhodobý problém so znečisťovaním potoka a bolo veľmi ťažké motivovať obyvateľov k jeho uprataniu a udržiavaniu čistoty, pretože nebolo možné jednoznačne zistiť pôvodcov odpadu. V lokalite Hlavina sa nám osvedčil tzv. harmonogram upratovacích prác, v rámci ktorého je na týždennej báze zodpovedná za poriadok konkrétna rodina. K takému opatreniu sme pristúpili aj na Vrbovej ulici a postupne sa dostavil aj požadovaný výsledok v zlepšení čistoty v okolí obydlí a najmä v potoku. Nakoľko nie je možné predpokladať, že tento žiadúci stav ostane trvalý, plánujeme v intervenciách pokračovať, aby boli upratané aj roky znečistené a zanedbané časti v našom meste ako je napr. Vrbová ulica.“

Upratovali okolie rodinných domov, ako aj čistili vodný tok

Mesto Brezno pravidelne doručuje harmonogramy upratovacích prác do rodín na mesačnej báze v lokalitách Hlavina, Stromová, Záhradná a Vrbová, spojené s pravidelnou osvetou zameranou na udržiavanie čistoty v lokalitách, na ochranu životného prostredia a motiváciou obyvateľov k aktivácii pri skvalitňovaní bývania.

 Minulý týždeň obyvatelia Vrbovej ulici v spolupráci s terénnymi pracovníkmi upratovali okolie rodinných domov, prístupovú cestu, vodný tok v blízkosti obydlí, svah potoka a mestské pozemky pri prístupovej ceste. Lokality boli znečistené jednak bežným či kuchynským odpadom a tiež väčšími predmetmi a kusmi nábytku, veľkým množstvom elektrospotrebičov a elektroniky, ale aj ošatenia a pod. Ako sa zaviedol systém zálohovania plastových fliaš, tento odpad sa vyskytuje minimálne.

 „Ďakujem členom mestskej polície aj zamestnancom Technických služieb Brezno, s ktorými úzko spolupracujeme a v prípade potreby nám poskytnú kontajnery, ale aj ďalšie technické zabezpečenie aktivít spojených s úpravou okolia, čistením vodných tokov a likvidáciou nelegálnych skládok,“ povedala Janka Lemberková.

Veľmi dôležitý je vzor rodičov

Snaha breznianskej samosprávy je zameraná aj na edukáciu ohľadom nakladania s odpadom. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa, v tomto smere sú obyvatelia lokalít MRK jednak osobne motivovaní k údržbe svojich obydlí a ich okolia a vyzdvihované sú aj pozitívne príklady zodpovedného prístupu k nakladaniu s odpadom a niektoré rodiny sa podarilo zapojiť aj do projektu mesta Strom do domu.

 Zároveň mesto vydáva v štvrťročných intervaloch občasník pod názvom Tereňáčik, v ktorom sa venuje aj problematike odpadu a jeho separácii. „V tomto smere nás však ešte čaká dlhá cesta, pretože tieto základné návyky spojené s bežným chodom domácností, udržiavaním čistoty v obydliach a s nakladaním s odpadom treba budovať už u detí v najútlejšom veku. Predškolské a školské zariadenia sa samozrejme na túto oblasť zameriavajú, ale veľmi dôležitý je vzor rodičov, preto je naše úsilie zamerané práve na nich. Veríme, že postupom času sa nám podarí dosiahnuť výraznejšie zlepšenie aj v tejto oblasti,“ uzavrela Janka Lemberková.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: OSO


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...