Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto Brezno bude hospodáriť s najvyšším rozpočtom v histórii samosprávy

Zverejnené: 20.12.2021 10:25:43
obr: Mesto Brezno bude hospodáriť s najvyšším rozpočtom v histórii samosprávy

Mestskí poslanci rokovali prostredníctvom videokonferencie. Na programe mali viacero bodov, zásadným bolo schvaľovanie rozpočtu na roky 2022 – 2024. Okrem iného vzali na vedomie úpravu VZN v oblasti školstva, schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Cykloprístrešky pri školských zariadeniach v Brezne a na zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na MPČĽ.

 

BREZNO. V poradí 35. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 15. decembra.

Ak novela nadobudne účinnosť, mesto súkromnej MŠ poskytne dotáciu

V úvode zasadnutia poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezno na rok 2022. Ako informovala vedúca odboru ekonomiky a financovania Ružena Šefranková, v NR SR bola schválená poslanecká novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, avšak účinnosť ešte nenadobudla. „Novela sa týka rovnakého financovania škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa, čiže v prípade mesta Brezno aj súkromnej Materskej školy EBG. Ak novela nadobudne účinnosť, mesto musí tejto MŠ poskytnúť dotáciu vo výške 13 000 eur. Zmena v tomto prípade bude vykonaná novelizáciou predkladaného VZN, zmenou rozpočtu a následne zmluvou o poskytnutí dotácie vo výške schválenej novely.“

Rozpočet mesta možno označiť za ambiciózny a progresívny

Po majetkových záležitostiach nasledovalo odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktoré poslanci vzali na vedomie. Ako skonštatovala hlavná kontrolórka Ingrid Veverková, rozpočet na rok 2022 možno označiť za veľmi ambiciózny, optimistický a progresívny. Svedčí o tom najmä navýšenie zdrojov, čo sa týka príjmovej časti, takmer o 10 miliónov eur. „Na rozdiel od minulých období sa v kapitálovom rozpočte uvažuje aj s príjmami z dotácií a nenávratných finančných prostriedkov, z rozpočtov verejnej správy a Európskej únie.“

 V návrhu rozpočtu sa uvažuje s výrazným zvýšením výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2021 aj očakávanej skutočnosti k 31.12. 2021. Nárast hlavne kapitálových výdavkov je z dôvodu plánovanej realizácie rozvojových investičných programov, najmä projektov podporených zo štátneho rozpočtu a EÚ, výstavby nájomných bytov podporených zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na ktoré sú vyčlenené a zmluvou zabezpečené zdroje, a projektov podporených z Nórskeho finančného mechanizmu. V návrhu rozpočtu sa uvažuje s kapitálovými výdavkami vo výške 16 951 666 eur, v minulom roku to bolo 6 057 473 eur.

 „Rozpočet hodnotím ako zákonne zostavený, nám všetkým a mestu Brezno držím prsty, aby to vyšlo,“ dodala kontrolórka.

Mesto bude na rok hospodáriť so sumou viac ako 31 miliónov eur

Na rad prišlo schvaľovanie samotného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktoré po rozprave a diskusii poslanci jednohlasne schválili. Rozpočet mesta Brezno na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný, pričom radnica bude hospodáriť so sumou viac ako 31 miliónov eur. O tom, ako tento rozpočet naplniť, informoval primátor Tomáš Abel. „Áno, je to ambiciózny rozpočet a myslím, že je jeden z najvyšších, ktoré sme doposiaľ v histórii samosprávy mali. Snažili sme sa ho zostaviť tak, aby bol realistický a splniteľný. Treba povedať, že väčšina z aktivít a akcií sú už rozbehnuté veľké projekty, ktoré sú v podobe začatých stavieb. Našou ambíciou bude samozrejme ich riadne a včas dokončiť. V pláne máme aj ďalšie nové projekty, ktoré musíme nastaviť tak, aby sme ich z hľadiska personálnych kapacít dokázali zvládnuť. Rozpočet je pre mňa maximálne realistický a to aj z dôvodu, že sme sa snažili načasovanie a investície rozvrhnúť tak, aby stáli na reálnych základoch.“

Dotáciu schválili aj stolným tenistom

Program mestského zastupiteľstva pokračoval správou o stave a vývoji pohľadávok za tretí štvrťrok 2021, ktorú poslanci vzali na vedomie, ako aj správy hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezno, financovania škôl a školských zariadení a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2022.

 Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo poskytnutie dotácie vo výške 435 eur Stolnotenisovému oddielu Brezno, účelovo určené na prenájom nebytových priestorov.

Sociálna pomoc MRK vlani súvisela s pandemickou situáciou

Informácie o náročnej práci s marginalizovanou rómskou komunitou, úlohách a cieľoch mesta v tejto oblasti boli obsahom správy o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022 za rok 2020. Ako uviedla vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, minulý rok bola situácia pri organizovaní aktivít sťažená pandemickou situáciou, preto sa samospráva zameriavala na pomoc MRK práve v tejto oblasti. Jednak v rámci prevencie distribúciou ochranných pomôcok, edukáciou, mapovaním dodržiavania karantény a poradenstvom najmä v spolupráci s organizáciou Zdravé regióny. „Realizáciou všetkých opatrení sa snažíme naplniť hlavný cieľ koncepcie, ktorým je zlepšenie kvality života príslušníkov rómskej komunity, zmiernenie napätia a zlepšenie vzťahov s majoritou.

Zelenú dostali ďalšie dva projekty

Poslanci sa dohodli na harmonograme a rámcovom programe zasadnutí mestského zastupiteľstva v prvom polroku 2022, rokovacím dňom ostane streda.

Jedným z bodov boli aj informácie o organizačných zmenách mestského úradu za rok 2021, pričom 13 nových pracovných miest vzniklo na odbore starostlivosti o obyvateľa, a to z dôvodu otvorenia nového zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka, ktoré spustí prevádzku od 1. 1. 2022.

 Do rozpravy sa dostali aj ďalšie návrhy, tentokrát išlo o oblasť projektov. Zelenú dostanú dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na vybudovanie cykloprístreškov pri školských zariadeniach v Brezne pri Základnej škole s materskou školou MPČĽ 35, Základnej umeleckej škole a pri Centre voľného času, ako aj na zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ MPČĽ v Brezne, čo je možné dosiahnuť stavebno-technickými úpravami. Bližšie o plánovaných projektoch mesta sa dočítate na stranách 6 a 9.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

17.01.2022 12:47:56 Mesto Brezno

Technické služby Brezno aj tento rok budú pracovať na tom, aby život v meste bol krajší a lepší

Nový rok je časom hodnotenia predchádzajúceho obdobia, ako aj stanovenia plánov či aktivít. Na rozvoji mesta ...

17.01.2022 12:45:54 Kultúra a šport

Ďalšia pomoc mesta obyvateľom nad 60 rokov. Už tento týždeň si môžu prevziať Senior kartu

Mesto Brezno pripravilo projekt Senior karta, ktorý sa už čoskoro naplní. Seniori nad 60 rokov, ktorí ...

17.01.2022 12:44:21 Mesto Brezno

Od januára už môžete žiadať o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022

Zľavu, prípadne odpustenie poplatku za komunálny odpad si môžu uplatniť občania, ktorí idú študovať, pracovať, bývať ...

10.01.2022 12:00:15 Mesto Brezno

Primátor pred Vianocami spríjemnil sviatočné chvíle piatim rodinám

BREZNO. Vianoce sú nielen obdobím pokoja, lásky, plnenia prianí, ale aj obdobím, kedy ľudia viac pomáhajú ...

10.01.2022 11:58:16 Mesto Brezno

Platnosť bezplatnej dopravnej karty na MHD si treba predĺžiť v dopravnej kancelárii na autobusovej stanici

Niektorí Brezňania môžu mestskú hromadnú dopravu využívať zadarmo. Tí, ktorí ste už jej držiteľom, musíte požiadať ...

10.01.2022 11:57:10 Mesto Brezno

Do konca januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

Hneď na začiatku roka mesto Brezno upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára sú povinní podať ...

07.01.2022 13:44:27 Mesto Brezno

Oznam o rekonštrukcii mosta na ul. Kuzmányho pre obyvateľov a návštevníkov mesta Brezno

Slovenská správa ciest, ako investor rekonštrukcie mosta na ul. Kuzmányho v Brezne (I/72 Brezno - most ...

23.12.2021 10:50:59 Mesto Brezno

Šťastné a veselé Vianoce

Milí Brezňania a Horehronci,   vstupujeme do najkrajšieho obdobia kalendárneho roka, a preto mi dovoľte prihovoriť sa vám ...

20.12.2021 10:33:04 Mesto Brezno

Na adventnom venci sa rozhorela štvrtá svieca

BREZNO. V tzv. zlatú nedeľu sme na adventnom venci zapálili štvrtú sviecu, ktorá má názov láska. ...

20.12.2021 10:31:20 Mesto Brezno

Výstavba cyklotrasy Brezno–Valaská a obnova chodníkov na ČSA a Švermovej budú pokračovať na jar

Práce na cyklotrase Brezno – Valaská sú nateraz pozastavené. Mesto v nich bude pokračovať na jar, kedy ...

20.12.2021 10:30:17 Mesto Brezno

Pri niektorých školských zariadeniach mesto vybuduje cykloprístrešky

Breznianska samospráva plánuje vybudovať cykloprístrešky aj pri školských zariadeniach. Podanie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu ...

20.12.2021 10:28:56 Mesto Brezno

V Brezne položili šiesty pamätný kameň obeti holokaustu. Tento raz Erne Fassel

Pred budovou na Námestí gen. M. R. Štefánika 41 položili šiesty kameň Stolperstein. Je trvalou spomienkou ...