Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ocenenia mesta

V súlade so Štatútom mesta Brezna schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 15. apríla 2013 mesto Brezno udeľuje tieto ocenenia:

Čestné občianstvo

MsZ môže udeliť Čestné občianstvo mesta Brezna osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

O udelení čestného občianstva rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného. V listine sa uvádza titul, meno a priezvisko oceneného, adresa trvalého pobytu, rodné číslo oceneného, krátke zdôvodnenie udelenia ceny, dátum udelenia ceny, pečiatka mesta a podpis primátora. Grafická úprava listiny nesmie byť v rozpore, resp. musí byť v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta.
Súčasťou ocenenia je aj vecný dar v maximálnej hodnote 166 €.

Cena Mesta Brezno

Cenu Mesta Brezna môže MsZ udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v SR a to aj pri ich významných jubileách a výročiach. O udelení Ceny mesta Brezna rozhoduje MsZ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

Cena Mesta Brezna sa udeľuje za:

vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu mesta Brezna tvorí vecný dar v maximálnej hodnote 100 €. K cene mesta sa vydáva osvedčenie o jeho udelení, v ktorom sú uvedené v prípade fyzickej osoby titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo oceneného, krátke zdôvodnenie udelenia ceny, dátum udelenia ceny, pečiatka mesta a podpis primátora. V prípade právnickej osoby sa v osvedčení uvádza názov, alebo obchodné meno, sídlo a krátke zdôvodnenie udelenia ceny, dátum udelenia ceny, pečiatka mesta a podpis primátora.

Cena mesta Brezna sa môže udeliť opätovne (opakovane) aj tej istej osobe, najskôr však po uplynutí 5 rokov od predchádzajúceho ocenenia.

 Výnimočne sa môže Cena mesta Brezna udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom oceneného.

Cena primátora mesta Brezna

sa udeľuje osobám, jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v SR a to aj pri ich významných jubileách a výročiach, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. O jej udelení rozhoduje primátor mesta.

Cenu primátora mesta Brezna tvorí vecný dar v maximálnej hodnote 67 €. K cene primátora sa vydáva osvedčenie o jeho udelení, v ktorom sú uvedené v prípade fyzickej osoby titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo oceneného, krátke zdôvodnenie udelenia ceny, dátum udelenia ceny, pečiatka mesta a podpis primátora. V prípade právnickej osoby sa v osvedčení uvádza názov, alebo obchodné meno, sídlo a krátke zdôvodnenie udelenia ceny, dátum udelenia ceny, pečiatka mesta a podpis primátora.


Spôsob predkladania a vyhodnotenia návrhov na udelenie ocenenia

Mestský úrad zverejní na úradnej tabuli, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači výzvu na predkladanie ocenení (návrhov na ocenenie) tak, aby tieto mohli byť prerokované MsZ najneskôr v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Výzva na predkladanie návrhov ocenení však nie je podmienkou predloženia návrhu na ocenenie.

Návrhy na udelenie ocenení môžu MsZ predkladať primátor mesta, poslanci MsZ, právnické osoby, fyzické osoby a občania mesta s riadnym odôvodnením.

Na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení MsZ zriaďuje osobitnú komisiu zloženú z predsedov komisií MsZ. Predsedu tejto komisie si zvolia členovia komisie spomedzi seba na prvom pracovnom zasadnutí.

Jednotlivé návrhy na ocenenia sa doručujú na Mestský úrad Brezno určenému zodpovednému pracovníkovi, ktorý tieto bezodkladne predloží:

primátorovi mesta v prípade, že sa jedná o návrh na udelenie ocenenia Cena primátora mesta,
predsedovi komisie MsZ na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia v prípade, že sa jedná o návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Brezna a udelenie titulu Čestný občan mesta Brezna

Komisia zriadená na posúdenie návrhov po uplynutí lehoty určenej vo výzve na doručenie návrhov na ocenenie zasadne a podrobne posúdi predložené návrhy na ocenenie. V prípade, že žiadosť nespĺňa požadované náležitosti, komisia prostredníctvom MsÚ upovedomí predkladateľa o tejto skutočnosti a vyzve ho na dodatočné doplnenie návrhu. Ak predkladateľ návrhu do stanoveného termínu svoj návrh nedoplní, komisia sa týmto návrhom ďalej zaoberať nebude.

Komisia zostávajúce návrhy posúdi a mestskému zastupiteľstvu predloží poradie návrhov.

MsZ stanoviskom komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia nie je viazané.


Odovzdávanie a evidencia ocenení

Ceny udeľované MsZ odovzdáva primátor mesta spravidla jedenkrát ročne na slávnostnom zasadaní MsZ pri výročí oslobodenia mesta.

Ocenenia MsZ sú udeľované spravidla za predchádzajúci kalendárny rok

O udelených oceneniach vedie MsÚ samostatnú evidenciu, ktorá obsahuje druh ocenenia, osobné údaje oceneného, krátke zdôvodnenie udelenia ocenenia, dátum udelenia ocenenia a číslo uznesenia MsZ, ktorým bolo toto ocenenie udelené.