Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby - Vrbová 12

Zverejnené: 07.09.2018

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2018/2595-08

 

 

VEC:    Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby – verejná vyhláška

___________________________________________________________________________

 

      Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších noviel

oznamuje

 

začatie konania o nariadení odstránenia stavby “Prestavba hospodárskej budovy na stavbu na bývanie“ na pozemku parc.č. KN C 1985/1 – KN E 3571/2 (geometrickým plánom č. 36639729-170/16 presnejšie odčlenenie na pozemok parc.č. KN C 1985/20) v k.ú. Brezno   žiadateľky o dodatočné povolenie stavby Denisy Pustajovej, bytom Vrbová 12, Brezno, podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok a § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v znení neskorších noviel v náväznosti na § 26 správneho poriadku (doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon) .

Jedná sa o prestavbu hospodárskej budovy pôdorysných rozmerov cca 4,0 m x 7,5 m, ktorú tvoria po prestavbe v presne nezistenom čase 2 miestnosti – kuchyňa a izba.

        Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

        Ostatné dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

       Účastník konania oznámi mestu Breznu- stavebnému úradu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie pracovníka stavebného úradu, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti, len čo sa o nich dozvie.

       Účastník konania, jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí.

       Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.

       Účastníci konania  a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich

výpisy.

       Pred vydaním rozhodnutia máte možnosť vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

                                                                                   -2-  

 

    Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu, znáša správny orgán. Trovy konania, ktoré vzniknú účastníkovi konania znáša účastník konania.

     Mesto Brezno - stavebný úrad môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré stavebnému úradu vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby  nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania.

 

         

 

                                                                                             JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                   primátor mesta

                                                                                     

                                                                                     Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

                                                                                             na základe poverenia

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku

doručené tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné, aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

 

 

Vyvesené dňa:.............                                                                             Zvesené dňa:..................

 

 

Pečiatka a podpis organizácie

potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

 

 

 

Na vedomie:

Denisa Pustajová, Vrbová 12, 977 01 Brezno

Aladár Puška,    -„-

Klára Puškárová, Vrbová 14, 977 01 Brezno

Adela Puškárová, Vrbová 12, 977 01 Brezno

Martin Puškár, Vrbová 12, 977 01 Brezno