Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Samostatný odborný referent na úseku dopravy a komunikácií

Zverejnené: 10.07.2024

Počet obsadzovaných miest: 1


Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1150,00 Eur, dohoda možná (závisí od riadiacej praxe a skúseností)

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru životného prostredia a stavebného poriadku. 

 

Informácie o pracovnom mieste:

 1.  Vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych a účelových komuni-káciách (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie  a pod.).
 2. Vykonáva štátny odborný dozor na miestnych a účelových komunikáciách.
 3. Prerokováva priestupky za porušenie ustanovení cestného zákona podľa osobitných predpisov.
 4. Určuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii do-pravy v meste.
 5. Posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie  – odbor doprava alebo stavebníctvo
 • odborná prax v doprave výhodou
 • prax v samospráve výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

Iné predpoklady: 

 • schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
 • schopnosť pracovať pod stresom 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 10. augusta 2024 s označením „SOR na úseku dopravy a komunikácií“. 


Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenia do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:


Ing. Peter Tichý, tel. 048/2856700, peter.tichy@brezno.sk 
Ing. Monika Auxtová, tel. 048/2856214, monika.auxtova@brezno.sk 


V Brezne, 10.07.2024

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív