Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Vedúci odboru starostlivosti o obyvateľa

Zverejnené: 22.01.2024

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Vedúci odboru starostlivosti o obyvateľa

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.03.2024

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1500,00 Eur, dohoda možná (závisí od riadiacej praxe a skúseností)

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru starostlivosti o obyvateľa.

Informácie o pracovnom mieste:

            - riadenie, plánovanie a kontrola činností zamestnancov odboru starostlivosti         

              o obyvateľa

            - zodpovednosť za činnosť odboru v daných oblastiach:

·         oblasť sociálnych služieb

·         oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

·         oblasť terénnej sociálnej práce

·         oblasť opatrovateľskej služby

            - zodpovedá za včasné, odborné a komplexné spracovanie písomných materiálov

              a plnenie zadaných úloh za odbor

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – sociálna práca

-          riadiaca prax minimálne 3 roky

-          prax v samospráve výhodou

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony

-          zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-          schopnosť pracovať v tíme

-          zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť

-          komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

-          schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 14. februára 2024 s označením „Vedúci odboru starostlivosti o obyvateľa - NEOTVÁRAŤ“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-          žiadosť o zaradenia do výberového konania

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-          doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho odboru

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi e-mailom.

 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/63 06 220, zuzana.durisova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 18.01.2024