Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 28.11.2023

Daňové subjekty:


Viktória Pušková, nar. 08.02.1997, trvale bytom 977 01 Brezno, Brezno
Romana Pušková, nar. 23.09.1999, trvale bytom 977 01 Brezno, Brezno
Rastislav Puška, nar. 20.01.1995, trvale bytom 977 01 Brezno, Brezno

 

Z dôvodu, že pobyt daňového subjektu - účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť
mesta Brezna – Rozhodnutie za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za rok 2023 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.