Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 10.07.2019

Zverejnené: 04.07.2019

  Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 4. júla 2019

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

 desiate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

10. júla 2019 (streda) o 15.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 


 

PROGRAM

11. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

  1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

  1. Procedurálne otázky

 

  1. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 02/2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

  1. Majetkové záležitosti

 

  • Odkúpenie  bytov od spoločnosti STEEL TRUST, s.r.o., nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné  číslo : 1789, na Mládežníckej ulici č. 6  v Brezne

Predkladá:      Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený    prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval:     Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou       Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

  1. Schválenie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme č. 388/2008

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr.  Zuzanou Ďurišovou

  1. Návrh na schválenie člena dozornej rady Veolia energia Brezno, a.s

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

  1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív