Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o začatí vyvlastňovaciecho konania

Zverejnené: 19.04.2017


Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej „zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu


„I/66 Brezno obchvat, II. etapa, I. úsek" k.ú. Brezno Kraj: Banská Bystrica, okres: Brezno


účel vyvlastnenia: 1/66 Brezno — obchvat, II.etapa, 1. úsek" vyvlastniteľ: Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava katastrálne územie: Brezno Parcelné čislo pozemkov: KN-C: 6543/23, 2036/23, 6567/13, 6541/46, 2036/8, 2034155, 6540/2, 2036117, 656717, 2036/6, 2034/54, 2036/7, 6551/16, 656716, 2036116, 202516, 202517;

 

 Oznámenie o začatí vyvlastňovaeicho konania (pdf)

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív