Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie – TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Zverejnené: 08.11.2017

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

ako zriaďovateľ príspevkových organizácií

vyhlasuje

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa príspevkovej organizácie – TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

 

Zamestnávateľ: Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • ukončené VŠ II. stupňa zameranie ekonomické, stavebné, právne
 • 5 rokov prax v oblasti ekonomickej, stavebnej alebo právnickej
 • riadiaca prax min. 2 rokov v oblasti stavebníctva, ekonomiky alebo práva
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť

V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 30. novembra 2017 s označením na obálke „ RIADITEĽ TECHNICKÝCH SLUŽIEB BREZNO“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • štrukturovaný životopis s rozpísanou praxou

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Osobný pohovor bude zložený z písomného testu a ústnej časti.

Vyžadujeme znalosť nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 14. decembra 2017.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, personalista, tel. 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív