Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku - Harmanec-Kuvert

Zverejnené: 24.10.2017

NÁJOM, ZAŤAŽENIE A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

Časti parciel reg. C-KN č. 5058/1 trvalý trávny porast o výmere 1794 m2  , reg. C-KN č. 5059 ostatná plocha o výmere 513 m2 , a reg. C-KN č. 5057/1 vodná plocha o výmere 1661 m2 ktoré nemajú založený list vlastníctva a časti ktorých sú evidované v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, pre k.ú. Brezno, obec Brezno, ako parc. č. E-KN č. 16/1 trvalý trávny porast  o výmere 2044 m, E-KN č. 28 trvalý trávny porast o výmere 483 m2 , ako parc. č. E-KN č. 433/2 ostatná plocha o výmere 597 m2 a ako parc. č. E-KN č. 433/4 ostatná plocha o výmere 308 m2 všetky vedené na liste vlastníctva č. 5804 v k.ú. Brezno, obec Brezno

 

Do vlastníctva spoločnosti Harmanec-Kuvert, spol. s r. o., IČO : 36618675, so sídlom : Padličkovo 3, 977 01 Brezno

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • parcela C-KN č. 694/5  - zast.pl. a nádvoria  o výmere 799 m2, k. ú. Brezno, LV 2351
  • parcela  C-KN č. 694/8  - zast. pl. a nádvoria o výmere 285 m2, k. ú. Brezno, LV 2351

 

Nájomca:  Richard Molitoris, Podkoreňová 15/E, 977 01 Brezno

               Daniel Lehotský, 9. mája 2142/17, 977 01 Brezno

 

 

 

 

V Brezne, 24.10.2017        

 

                                               

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                           primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív