Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ivona Goštanová

Zverejnené: 07.11.2023

Daňový subjekt: Ivona Goštanová
nar. 10.10.1991
bytom Brezno, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa
07.11.2023, e.č. 48105/2023, č. sp. MsU-2023/7859-5


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno. Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,

 

Daňová exekučná výzva zo dňa 07.11.2023, e.č. 48105/2023, č. sp. MsU-2023/7859-5


verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.