Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže - Potočná ul. - parc. reg. C-KN č. 6159/97

Zverejnené: 21.08.2023
Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Mesto Brezno oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh  na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k  nehnuteľnému majetku Mesta Brezno, nachádzajúcemu sa  v k. ú. Brezno, Potočná ul., a to : 
 
pozemok,  parc. reg. C-KN č. 6159/97 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 612 m2,
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1.  
 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 11.07.2023, lehota na podávanie súťažných návrhov skončila dňa 10.08.2023 o 14.00 hodine. Zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov sa konalo dňa 18.08.2023 od 10.00 hod.
 
Do súťaže nebola v určenej lehote predložená žiadna súťažná ponuka.
 
V Brezne  18.08.2023
 
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta, v. r.