Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Samostatný odborný referent na úseku stavebného poriadku

Zverejnené: 04.05.2023

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Samostatného odborného referenta na úseku stavebného poriadku

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1200,00 Eur + odmeny

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na odbore životného prostredia a stavebného poriadku.

Informácie o pracovnom mieste:

Oblasť stavebného poriadku ako kompetencie samosprávy
1. Prijíma a vybavuje žiadosti na ohlásenia drobných stavieb, jednoduchých stavieb.
2. Určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno

    uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
3. Vydáva vyjadrenia k povoleniu a povolenia na umiestnenie informačných, reklamných a    

    propagačných zariadení.
4. Vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona.
5. Prerokováva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa Stavebného zákona.
6. Vydáva vyjadrenia k majetkovoprávnym usporiadaniam stavieb.

Stavebný poriadok a výkon činnosti spoločného obecného úradu
Zabezpečuje prenesený výkon štátnej stavebnej správy a vyvlastňovania vyplývajúci zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov najmä:
1. vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o   

    vyvlastnení a zmeny týchto rozhodnutí,
2. vydáva oznámenia k ohláseniu jednoduchých stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác,
3. vydáva rozhodnutia na povolenie terénnych úprav, umiestnenia informačných, reklamných   

    a propagačných zariadení,
4. povoľuje zmeny účelu užívania stavby, zmenu stavby pred jej dokončením,
5. nariaďuje údržbu stavieb, vykonávanie nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác,

    odstraňovanie stavieb, dodatočne povoľuje stavby,
6. vykonáva štátny stavebný dohľad,
7. prerokováva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických a fyzických osôb

    oprávnených na podnikanie a ukladá pokuty,
8. vydáva rozhodnutia o vstupe na cudzie pozemky a stavby, o uložení opatrení v prípade

    potreby na susednom pozemku alebo stavbe,
9. zabezpečuje a vykonáva prenesený výkon štátnej správy špeciálneho stavebného úradu

    vyplývajúci zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v  

    znení neskorších predpisov,
10. eviduje a ukladá dokumentáciu všetkých písomností týkajúcich sa činnosti stavebného      

      úradu mesta,
11. plní funkciu štatistickej jednotky,
12. plní úlohy vyplývajúce zo zmluvy mesta o spoločnom obecnom úrade.

 Kvalifikačné predpoklady:

·       ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - stavebné

·      bezúhonnosť

·      spôsobilosť na právne úkony

·      zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 04. júna 2023 s označením „SOR na úseku stavebného poriadku“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-       štruktúrovaný profesijný životopis

-       kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-       doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta

-       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Peter Tichý, tel. 048/63 06 223, peter.tichy@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 04.05.2023

 

JUDr. Tomáš Abel PhD.

primátor mesta