Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o výsledku vybavenia „Petícia za riešenie dopravnej situácie na ul. Jesenského, Hviezdoslavova, Bottova a Šoltésovej v Brezne“

Zverejnené: 01.02.2022

Informácia o výsledku vybavenia „Petícia za riešenie dopravnej situácie na
ul. Jesenského, Hviezdoslavova, Bottova a
Šoltésovej v Brezne“


Mesto Brezno ako orgán verejnej
moci v zmysle §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb.
o
petičnom práve, prijal dňa 3.11.2021 písomné podanie označené ako „Petícia za riešenie
dopravnej situácie na
ul. Jesenského, Hviezdoslavova, Bottova a Šoltésovej v Brezne“., ktoré
bolo zaevidované v
centrálnej evidencii petícii pod číslom P- 2/2021 (ďalej len „petícia“)
Za účelom vybavenia petície boli vykonané tieto úkony pre zistenie objektívneho skutkového

stavu situácie:

a)
vyžiadanie vyjadrenia dotknutých orgánov za účelom zistenia stavu v danej lokalite,
b)
vyžiadanie vyjadrenia zástupcov petičného výboru, akú možnosť obmedzenia
dopravy by alternatívne preferovali v
danej lokalite.
Mesto Brezno po doručení vyjadrení dotknutých orgánov
(OR PZ ODI, Technické služby
Brezno
) odpovedalo listom č. 2021/13802-4 zo dňa 16.12.2021 zástupcovi petičného
výboru, v ktorom zdôvodnilo dosahy uplatnenia obmedzenia dopravy na celkovú dopravnú
situáciu v meste Brezno a vyjadrilo nesúhlas s úplným obmedzením dopravy v danej
lokalite, zároveň predstavilo návrhy možného riešenia na obmedzenie dopravy a požiadalo
zástupcov petičného výboru o vyjadrenie, ktorú možnosť obmedzenia dopravy by
alternatívne preferovali v danej lokalite.

Ku dňu vybavenia petície nedošlo zo strany petičného výboru k zadefinovaniu požiadaviek
k návrhu mesta, ktorá z alternatív by bola prijateľná pre obyvateľov danej lokality.

Mesto Brezno v budúcnosti vyčlení finančné prostriedky na vypracovanie projektovej
dokumentácie oprávnenou osobou podľa návrhov, ktoré zadefinuje petičný výbor
a požiada o vyjadrenie k projektu zmeny dopravného značenia v danej lokalite dotknuté
orgány. Po schválení projektovej dokumentácie a následnom vyčlenení finančných
prostriedkov na realizáciu projektu, mesto Brezno pristúpi k realizácii potrebných opatrení.

Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený osobe určenej n
a zastupovanie v styku
s
mestom ako orgánom verejnej moci.


Mgr. Zuzana Ďurišová
, v.r.
prednostka MsÚ

Súbory na stiahnutie