Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2020/1121-02

Zverejnené: 20.01.2020

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Číslo konania č. sp.:  2020/1121-02

Žiadateľ:  Istrofinal a.s., Mydlárska 8718/7A, 01 001 Žilina

Predmet konania:  výrub 21 ks drevín (17 ks smrek obyčajný, 1 ks javor horský, 2 ks douglaska tisolistá, 1 ks čerešňa mahalebová)

Miesto výrubu:  na pozemkoch parc. č. C-KN 610/97 a 610/123 (zastavaná plocha a nádvorie)

Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je realizácia stavby- bytový dom

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív