Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/12884-02

Zverejnené: 19.11.2019

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/12884-02

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania č. sp.:  2019/12884-02


Žiadateľ:  Ing. Vladimír Strmeň, Horná 39, 977 01 Brezno   


Predmet konania:  výrub 3 ks drevín  (1 x topoľ osikový a 2 x breza biela)

    
Miesto výrubu:  na pozemku parc. č. C-KN  140/2 KN- E č. 14527/3,4,5 (ostatná plocha resp. TTP)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je možné bezpečnostné riziko a vznik škody na majetku