Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zariadenie núdzového bývania NÁRUČ

zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 29 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení n.p. s kapaciou zariadenia – 12 miest (5-, 4-, 3- lôžková izba)


Komu je zariadenie určené?

 • fyzickým osobám ohrozeným správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb
 • fyzickým osobám najmä s trvalým pobytom v meste Brezne

Aké služby poskytujeme?

 • ubytovanie na určitý čas
 • sociálne poradenstvo
 • o pomoc pri hľadaní zamestnania (žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, životopis…), možnosť zriadenia e-mailovej adresy, využívanie internetových služieb
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri vypĺňaní tlačív, pri vybavovaní osobných dokladov(občiansky preukaz, preukaz poistenca, rodný list, sobášny list ….), spisovanie rôznych úradných podaní, žiadostí
 • prevádzka zariadenia je 24 hodín / denne

Vytvárame podmienky na:

 • prípravu stravy z vlastných surovín
 • na vykonanie nevyhnutnej osobnej hygieny
 • pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne
 • záujmovú činnosť

Podmienky pre poskytnutie služby:

podanie žiadosti na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa

Úhrada za poskytované sociálne služby:

v zmysle VZN č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzmé nariadenie mesta Brezna VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 • klient neplatí za sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • klient hradí náklady spojené s ubytovaním určené v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.
 • v prípade hospitalizácie klienta v zdravotníckom zariadení, klient hradí 50% stanovenej úhrady