Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Zverejnené: 27.05.2020 07:36:51
obr: Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov. Poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zmenu použitia disponibilných finančných prostriedkov či podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne.

 

BREZNO. V rámci uvoľňovania opatrení sa uskutočnilo 21. rokovanie mestského zastupiteľstva.

 

Schválili zmenu piatich VZN

Poslanci v stredu 20. mája rokovali v ochranných rúškach a rukaviciach. Zasadačka na Námestí gen. M. R. Štefánika 3, kde sa konalo zastupiteľstvo, bola pred zasadnutím aj po ňom vydenzifikovaná.

V úvode schválili úpravu všeobecne záväzných nariadení mesta o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta Brezno, úpravu VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta, o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno (viac informácií o úprave všetkých VZN sa dočítate na strane 3).

 

Prijali druhú zmenu rozpočtu na rok 2020

Po majetkových záležitostiach poslanci vzali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2019, správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, schválili návrh záverečného účtu mesta za rok 2019, druhú zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, ako aj zmenu použitia disponibilných finančných prostriedkov, pričom v období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania.

 

Odhlasovali podanie žiadosti o NFP na ďalší projekt

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie štyri správy hlavnej kontrolórky, a to o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2019, výsledku kontrol vedenia pokladnice a obehu pokladničných dokladov za rok 2019 v školách zriadených mestom, výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna, ako aj plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020. Poslanci schválili správy o činnosti Mestskej polície a Technických služieb.

 Na návrh primátora odhlasovali podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne, dokument Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Brezno, zabezpečenie realizácie Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Brezno počas realizácie a udržateľnosti projektu. Zameraný je na znevýhodnené a sociálne slabšie skupiny obyvateľov, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. V projekte ide o 3 bytové domy – novostavby v lokalite Hlavina.

 

Technické služby sa stanú členom Združenia organizácií verejných prác

Primátor podal informatívnu správu o zmenách organizačnej štruktúry mestského úradu.

Mesto Brezno rozhodlo o zrušení odboru Turisticko informačného centra v celom rozsahu z organizačných dôvodov k 31. 5. 2020. Od 1. 6. 2020 bude Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie (OOCR) zastrešovať celú prevádzkovú činnosť Turisticko informačného centra.

 Mesto delimitáciou presunie troch zamestnancov na Technické služby Brezno, zamestnanci útvaru primátora – redakcia Horehronie, budú zaradení do organizačnej štruktúry Technických služieb Brezno aj s ich pracovnými činnosťami.

 Mestské zastupiteľstvo schválilo žiadosť o súhlas na členstvo Technických služieb do Združenia organizácií verejných prác.

Po otázkach a interpeláciách poslancov rokovanie mestského zastupiteľstva primátor ukončil

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

03.10.2023 13:04:01 Mesto Brezno

Voda spieva pozná víťazov. Špeciálne ocenenie in memoriam udelili ujovi Libičovi

Studničkár ujo Libič stále žije v našich srdciach a spomienkach. Záslužnú činnosť vzácneho a múdreho človeka ...

02.10.2023 16:02:16 Mesto Brezno

Parlamentné voľby vyhral Smer. Podporu získal aj v mnohých obciach okresu Brezno

  Na Slovensku je rozhodnuté.  Do parlamentu sa dostane šesť strán a jedna koalícia. V 66 okrskoch ...

02.10.2023 12:42:26 Mesto Brezno

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení ...

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...