Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie - Brezno – Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra

Zverejnené: 10.07.2018

MsÚ-2018/3265-16 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca  podal dňa 31.1.2018  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra“  na pozemkoch C-KN parc.č. 1/1, 2, 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/85, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/105, 610/101, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú.Brezno.

Navrhovateľ má k pozemkom C-KN parc.č. 610/1, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/101, 612/2, 612/5, 612/6  v k.ú. Brezno vlastnícky vzťah podľa LV č.13474.

K pozemku C-KN parc.č. 1/1,  36, 610/25, 610/81 v k.ú. Brezno a k pozemku E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú.Brezno má navrhovateľ súhlas vlastníka, mesta Brezno v zmysle listu č. 2018/3446-02 zo dňa 14.2.2018.

K pozemku C-KN parc.č. 2 v k.ú. Brezno má navrhovateľ súhlas vlastníka , mesta Brezno v zmysle listu č. 2018/3445-02 zo dňa 14.2.2018 a správcu – Slovenského pozemkového fondu, GR, Búdkova 36 Bratislava v zmysle listu č. SPFZ/2018/008806 zo dňa 14.3.2018.

K pozemku C-KN parc.č. 610/85, 610/100 a 610/105 v k.ú. Brezno a k napojeniu splaškovej kanalizácie má navrhovateľ zriadené vecné bremeno podľa LV č.13485.

 Začatie konania bolo oznámené dňa 1.3.2018 účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.3.2018.       

          Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené  dotknutými  orgánmi  a posúdil  námietky  a vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39  a 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra“

 

na pozemkoch C-KN parc.č. 1/1, 2, 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/85, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/105, 610/101, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú.Brezno, ako je to zakreslené  v situačnom  výkrese a v projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktoré  tvoria nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia (len pre stavebníka). Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracoval Ing. Arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, č. oprávnenia 0261 AA.                       

 

Pre umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1) Popis umiestnenia stavby:

 

Účelom a funkciou navrhovaných stavieb - komunikácii a technickej infraštruktúry je riešenie podmieňujúcich stavieb, ktoré zabezpečia budúcu verejnú dopravnú a technickú obsluhu územia - areálu Brezno Kasárne s pripojením na existujúci a vybudovaný komunikačný skelet a technickú infraštruktúru mesta Brezno.

Územie stavby „Brezno Kasárne - komunikácie a technická infraštruktúra“ je vymedzené:

 • z východu oplotením bývalého Areálu kasární J. Švermu z nadväzujúcimi plochami ZM a BM definovanými v ÚPN mesta Brezno v platnom znení s pripojením rieš. územia na Sekurisovu ul.
 • zo severu oplotením bývalého Areálu kasární J. Švermu s nadväzujúcou nezastavanou krajinou prevažne vo forme trvale trávnatých porastov,
 • zo západu oplotením bývalého Areálu kasární J. Švermu s ul. Banisko a nadväzujúcimi plochami ZM definovanými v ÚPN mesta reprezentovanými plochami občianskej vybavenosti (obchodné centrum a nemocnica) a v juhozápadnom cípe verejnej zelene,
 • z juhu umiestneným obchodným centrom umiestneným súbežne s ul. Československej armády (cestou 1/66).

 

Členenie stavby na SO (stavebné objekty):

SO-01: Komunikácie

SO-02: Vodovod

SO-03:  Splašková kanalizácia

SO-04: Dažďová kanalizácia, ORL a retenčné objekty

SO-05: Povrchové odvodnenie

SO-06: Plynovod

SO-07: Rozvod tepla a teplej vody

SO-08: Trafostanice

SO-09: Káblové VN pripojenia trafostaníc

SO-10: NN rozvody

SO-11: Verejné osvetlenie

SO-12: Verejná zeleň

 

Etapy a fázy výstavby

Do I. etapy / I. fázy spadajú komunikácie a technická infraštruktúra, ktoré budú podmieňujúco obsluhovať nasledovné bloky:  A1, A2, A3, B1, B2, C4 - východná časť, C5, F1, F2, F3 a reprezentujú ho vetvy komunikácií A, C, D, F, G, N (časť vetvy od križovatky s vetvou C po križovatku s ul. k nemocnici) a O, vrátane súbežných a prislúchajúcich chodníkov.

            Do I. etapy / II. fázy spadajú komunikácie a technická infraštruktúra, ktoré budú podmieňujúco obsluhovať nasledovné bloky: C2 - východná časť, C3 a C4 - západná časť a reprezentujú ho vetvy komunikácií  B (od križovatky s vetvou G po križovatku s vetvou I), H a I vrátane súbežných a prislúchajúcich chodníkov.

            Do II. etapy spadajú komunikácie a technická infraštruktúra, ktoré budú podmieňujúco obsluhovať nasledovné bloky: C1, C2 - západná časť, D1 a D2 a reprezentujú ho vetvy komunikácií B (časť vetvy od križovatky s vetvou I po križovatku s vetvou N), J, K, L, M a N (časť vetvy od križovatky s vetvou B po križovatku s vetvou C), vrátane súbežných a prislúchajúcich chodníkov.

 

RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH SO

 

SO-01 KOMUNIKÁCIE

Riešené územie sa na nadradený komunikačný systém pripája prostredníctvom automobilovej komunikácie na ulici Československej armády, ktorá plní v danom území funkciu zbernej komunikácie:

-napojenie vetvy „A“ navrhovanej cestnej siete na okružnú križovatku pri obchodnom centre S1 prostredníctvom existujúcej účelovej komunikácie na parcele č. 610/85, 610/100 a 610/105 k.ú. Brezno vo vlastníctve Europrojekt Gama 3SK Košice.

-na Sekurisovu ulicu v severnej časti parcely č. 36 k.ú Brezno vo vlastníctve mesta Brezno (napojenie vetvou „D“) cez pozemky 610/85 a 610/25  k.ú Brezno vo vlastníctve mesta Brezno.

-na ulicu Cesta k nemocnici na pozemku E-KN parc.č. 13648/7 k.ú Brezno vo vlastníctve mesta Brezno (napojenie vetvou „N“) cez parcelu č.612/5 k.ú Brezno vo vlastníctve Istrofinal a.s. Žilina..

Komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu riešeného územia sú riešené pomocou hlavných vetiev obslužných komunikácii s odlišným trasovaním vetiev - A, B, C, D, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, L1, M, N, O, O1.

Dopravná obsluha riešeného územia bude zabezpečená prostredníctvom sietí automobilových komunikácií dvojpruhových / jednopruhových, obojsmerných, ktoré budú zokruhované alebo budú ukončené slepo a opatrené tzv. „otáčacími kladivami“.

 

Popis jednotlivých vetiev

 • vetva A predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 6,5 m v smere juh - sever, odpája sa z existujúcej automobilovej komunikácie sprístupňujúcej riešené územie a zásobovací trakt existujúceho obchodného centra pripojenej na ulicu Československej armády, končí v križovatke vetiev B, G, F;
 • vetva B predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 6,5 m, ktorá od križovatky vetiev A, B, G, F pokračuje na západ, kde končí na vetve N, odpájajú sa z nej vetvy H, I, J, K, L;
 • vetva C predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere východ - západ, prepája vetvy A, J, N;
 • vetva D predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere západ - východ, prepája vetvy A a E, končí na existujúcej komunikácii východne od riešeného územia na ulici Sekurisova;
 • vetva E predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere sever – juh, prepája vetvy F a D;
 • vetva F predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m, ktorá od križovatky vetiev A, B, G, F pokračuje na východ, kde končí na vetve E;
 • vetva F1 predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m, ktorá od križovatky s vetvou E pokračuje na východ, kde končí slepo;
 • vetva G predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m, ktorá od križovatky vetiev A, B, G, F pokračuje na sever, kde končí slepo, preto je vetva opatrená otáčacím kladivom, v trase vetvy je ostrovček, ktorý ochraňuje existujúci strom;
 • vetva H predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m v juh - sever, odpája sa z vetvy B, končí slepo, je navrhovaná otáčacím kladivom;
 • vetva I predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m v smere juh - sever, odpája sa z vetvy B, končí slepo, je navrhovaná s otáčacím kladivom;
 • vetva J predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere sever – juh, prepája vetvy C, O a B;
 • vetva K predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere sever - juh, odpája sa z vetvy B, končí slepo, je navrhovaná s otáčacím kladivom;
 • vetva L predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere juh - sever, prepája vetvy B a M;
 • vetva L1 predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m v smere juh - sever, je
 • pokračovaním vetvy L, končí slepo, je navrhovaná s otáčacím kladivom;
  • vetva M predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m v smere východ - západ, odpája sa z vetvy L, končí slepo, je navrhovaná s otáčacím kladivom;
  • vetva N predstavuje automobilovú komunikáciu š. 6,5 m v smere sever – juh v trase ulice Banisko, ktorá sprístupňuje OD Kaufland Brezno, prepája vetvy B a C, končí na existujúcej miestnej komunikácii na ulici Banisko zabezpečujúcej dopravnú obsluhu Nemocnice s poliklinikou Brezno a OD Kaufland Brezno;
  • vetva O predstavuje komunikáciu š. 4,5 m v smere západ – východ, prepája vetvy J a A;
  • vetva O1 predstavuje chodník š. 3,0 m v smere západ východ, prepája vetvu J a kladivo na vetve K.

 

Funkčné triedy miestnych komunikácií

            Dopravná obsluha riešeného územia bude zabezpečená prostredníctvom sietí automobilových

komunikácií dvojpruhových / jednopruhových, obojsmerných, ktoré budú zokruhované alebo budú ukončené slepo a opatrené tzv. „otáčacími kladivami“.

 

            Automobilové komunikácie sú navrhované ako obslužné, funkčnej triedy C2 a C3, kategórie MO7,5/30 a MO 6,5/30. Z obslužných komunikácii je vylúčená tranzitná doprava, umožňujú priamu obsluhu objektov a územia. Navrhované komunikácie automobilové uvažujeme s krytom živičným.

            Prepájajúca vetva (O) a koncové vetvy (G, H, I, L, M) sú navrhované ako komunikácie s funkciou pobytovou a obslužnou, funkčnej triedy D1 – upokojené komunikácie, šírky 4,50 m. Upokojené komunikácie sú komunikácie s vylúčeným alebo obmedzeným prístupom motorovej dopravy – priama obsluha všetkých objektov za stanovených podmienok premávky, ich funkciou je umožniť pohyb chodcov a cyklistov (obytné zóny majú upokojené komunikácie so zmiešanou premávkou spravidla s umelými prekážkami na zamedzenie vyšších rýchlostí).

 

Pohyb chodcov je riešený sieťou chodníkov. Chodníky sú riešené ako komunikácie pre chodcov funkčnej triedy D3, ktoré sú vedené súbežne pozdĺž obslužných komunikácii alebo samostatne.

Chodník vedený súbežne s automobilovou komunikáciou bude vedený tesne v dotyku alebo oddelený od komunikácie pásom zelene šírky 1,5 m, 2,0 m. Šírka chodníkov pre peších bude min. 1,5 m v prípade, že sú vedené samostatne.

Chodníky pre peších vedené v dotyku s miestnou komunikáciou budú mať šírku min. 2,0 m - bezpečnostný odstup od miestnej komunikácie bude 0,5 m, navrhované sú vždy minimálne dva pešie pruhy 2 x 0,75 m. Prechodový prierez je daný voľnou šírkou chodníka (min. 1,5 m) a výškou 2,50 m. Severným a východným okrajom riešeného územia je navrhovaný samostatný chodníky šírky 1,50 m.

Chodník vedený na severnom okraji riešeného územia prepája otáčacie kladivá a plynule prechádza na východný okraj a končí na vetve „D“.

 

Technické riešenie komunikácií

Smerové vedenie komunikácií

            Smerové vedenie obslužných komunikácii sa skladá z priamych úsekov a z oblúkov, prostých

kružnicových. Smerové vedenie na jednotlivých vetvách navrhovaných komunikácii bude nasledovné:

     -      vetva A :         priame, dĺžka vetvy 217,46 m;

     -      vetva B :         priame + 1 x smerový oblúk o polome 50,0 m, dĺžka vetvy 265,14 m;

     -      vetva C :         priame, dĺžka vetvy 239,69 m;

     -      vetva D :         priame + 2 x smerový oblúk o polomeroch 2 x 50 m, dĺžka vetvy 230,95 m;

     -      vetva E :         priame, dĺžka vetvy 146,00 m;

     -      vetva F+F1 :   priame, dĺžka vetvy 114,25 m (75,00 m + 39,25 m);

     -      vetva G :         priame, dĺžka vetvy 54,26 m;

     -      vetva H :         priame, dĺžka vetvy 72,22 m;

     -      vetva I :          priame, dĺžka vetvy 89,46 m;

     -      vetva J :          priame, dĺžka vetvy 117,66 m;

     -      vetva K :         priame, dĺžka vetvy 130,75 m;

     -      vetva L+L1 :   priame, dĺžka vetvy 106,84 m (78,50 m + 28,34 m);

     -      vetva M :        priame, dĺžka vetvy 38,75 m;

     -      vetva N :         priame + smerové oblúky o polomere 13,25 m, 2 x100,00 m, 21,25 m, dĺžka       

                                    vetvy 245,35 m;

     -      vetva O :         priame, dĺžka vetvy 148,00 m;

           

            Smerové vedenie chodníkov vedených súbežne s  automobilovými komunikáciami bude kopírovať smerové vedenie týchto komunikácii.

 

Odvodnenie komunikácii

Povrchové odvodnenie komunikácii bude zabezpečené ich dostredným priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom cez uličné vpusty do dažďovej kanalizácie.

Odvodnenie zemnej pláne komunikácii bude zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom cez drenáž do uličných vpustov.

 

SO-02 Vodovod

Napojovací bod na verejný vodovod LT DN 250  v jedinom bode v ulici Banisko, parcela č.610/89 k.ú. Brezno. Z neho bude vysadená odbočka a vodovodná prípojka DN 150 pre celý areál. Pri bode napojenia na verejný vodovod bude na parcele č. 610/89 k.ú. Brezno umiestnená aj vodomerná šachta s fakturačným vodomerom,  ktorý bude slúžiť na meranie spotreby pitnej vody a vody na hasenie požiaru (komunikácia „C“, západný okraj). Vodovodný systém je okruhový, rozvody vody sú vedené prevažne vo verejných komunikáciach a zeleni. Jednotlivé objekty navrhovanej výstavby budú napojené na nový verejný vodovod pomocou vodovodných prípojok, na ktorých budú osadené vodomerné šachty s vodomernými zostavami a s fakturačnými vodomermi pre celý objekt.

Na nových trasách budú osadené nadzemné požiarne hydranty aj podzemné hydranty, rozmiestnenie podľa príslušnej STN.

 

SO-03 Splašková kanalizácia

Ako napojovací bod pre odvedenie splaškových odpadových vôd z riešeného územia do verejnej kanalizácie bude slúžiť revízna šachta (Š06) na parcele č.610/85, ktorá bola vybudovaná pre tento účel v súvislosti s budovaním priľahlého obchodného centra na juhu územia. Hĺbkové vedenie splaškovej kanalizácie v revíznej šachte umožňuje gravitačné odkanalizovanie celého územia. Táto existujúca pripojovacia stoková sieť je budovaná z potrubia DN 500.

       Správca miestnej jednotnej kanalizačnej siete je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Nové vetvy sú trasované v komunikáciách resp.  v chodníkoch. Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na verejnú kanalizáciu pomocou kanalizačných prípojok. Tie budú ukončené na hranici parcely vo vnútri parcely revíznou šachtou (RŠ). Do RŠ bude objekt napojený vnútornou kanalizáciou.

 

SO-04 Dažďová kanalizácia

Dažďové vody z povrchového odtoku z celého riešeného územia  budú odvádzané novou dažďovou kanalizáciou do miestneho vodného toku potok Besná v správe Mesta Brezno – Technické služby mesta Brezno. Napojenie do toku pomocou jedného vyústneho objektu na parcele č. 610/97. Pre zabezpečenie podmienky, aby maximálny odtok odvádzaných vôd z územia bol totožný s odtokom, aký je v súčasnosti pri nezastavanosti územia. je navrhnutý regulátor odtoku tak, aby odtok dažďových vôd z územia bol totožný so súčasným stavom. Na tento účel je navrhnutá podzemná retenčná nádrž na parcele č. 610/97 a 610/93 k.ú Brezno, z ktorej zachytené vody postupne odtekajú pomocou regulátorov odtoku do vodného toku. Objem retenčnej nádrže ako aj kapacitné parametre regulátorov odtoku budú predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie na základe podmienok o parametroch odtoku do vodného toku potoka Besna.

Hlavné trasy, dažďovej kanalizácie sú vedené v budúcich verejných priestoroch (v komunikáciách, chodníkoch a zeleni). Zároveň tieto objekty riešia aj prípojky vyvedené na hranicu jednotlivých blokov, resp. nehnuteľností, kde bude pokračovať ďalšia výstavba. Predmetom tejto dokumentácie  nie sú technické riešenia odvádzania dažďových vôd z povrchového odtoku z jednotlivých blokov, resp. nehnuteľností, vrátane návrhov akumulačno-retenčných nádrží a ORL, ktoré budú predmetom DUR , resp. SP pre jednotlivé stavby v území.

 

SO-05 Povrchové odvodnenie

Pre ochranu riešeného územia pred prívalovými vodami, ktoré môžu vzniknúť vo vyššie položenom území je, navrhnuté povrchové odvodnenie. Bude tvorené otvoreným zatrávneným rigolom, ktorého úlohou je okrem ochrannej funkcie aj spomaliť odtok zachytených vôd do miestneho vodného toku – potok Besná, tak aby neprimerane nenavyšoval prietok v ňom. Spomalenie odtoku by bolo riešené pomocou systému prehrádzok s reguláciou odtoku, vybudovaných na dne rigola.

       Rigol je umiestnený v severnej časti parcely č. 610/1 k.ú. Brezno, vedený rovnobežne s chodníkom v severnej časti parcely 610/1 k.ú. Brezno, zaústenie do toku Besná v SV cípe tejto parcely.

 

SO-06 Plynovod

Južným okrajom riešeného územia (v súbehu s ul. ČSA) prechádza trasa distribučného STL plynovodu oceľ DN 300 MOP 0,1 MPa, z ktorého je riešené zásobovanie zemným plynom okolitej zástavby. Tento plynovod bude slúžiť ako bod napojenia – na parcele č.1/1 v majetku mesta Brezno.

       Distribučné plynovody v území sú v správe a vlastníctve SPP-distribúcia a.s., Bratislava.

V rámci každej uličnej zástavby sa navrhuje vybudovanie jednotlivých vetiev uličného plynovodu. Nové vetvy sú trasované v komunikáciách resp.  v chodníkoch.. Celý navrhovaný rozvod plynu pre jednotlivé lokality bude zároveň slúžiť ako verejný plynovod. Jednotlivé objekty budú napájané na tento rozvod plynovodnými prípojkami / pripojovacími plynovodmi ukončenými v skrinke HUP umiestnenej na hranici parciel. Na pripojovacích plynovodoch budú vybudované fakturačné meradlá – plynomery.

 

SO-07 Rozvod tepla a teplej vody

Zásobovanie teplom navrhovanej zástavby v riešenom území sa navrhuje riešiť kombináciou z centrálneho zdroja (plynová kotolňa ČSA) a decentralizovaným systémom  s využitím zemného plynu (rozšírením STL plynovodu) s následnou realizáciou objektových plynových kotolní. Stavebný objekt SO-07 rieši pripojenie časti riešeného územia na teplo a teplú vodu od spoločnosti Veolia Brezno s bodom napojenia pri ČSA 60 na parcele č. 1/1 v majetku mesta Brezno, severne pred blokom bytoveého domu na parcele č.17. k.ú Brezno, Trasa rozvodu tepla je umiestnená na parcelách č 1/1, 610/93,96,97,95, končí na parcele č.610/1.

Navrhovaná trasa teplovodu je vedená v súbehu s navrhovanými inžinierskymi sieťami resp. ich križuje (telekomunikačné káble – rezervovanú poloha pre umiestnenie, vodovod, plyn, elektrické káble VN a NN, verejné osvetlenie a pod.).

  

SO-08 Trafostanice

            Riešenie nárastu spotreby elektrickej energie je navrhované umiestnením dvoch nových transformačných staníc v kioskovom prevedení s ozn. TS1 a TS2, napájaných z káblového napájača l.č. 418.

- Trafostanica TS1 - s vyvedenou slučkou na parcele č.610/101 k.ú. Brezno z existujúceho zemného VN vedenia  v správe SD a.s. Žilina pre jestujúcu  trafostanicu obchodného centra. Táto trafostanica nie je predmetom tohto rozhodnutia o umiestnení stavby, nakoľko bola povolená v rámci stavebného povolenia stavby „Špecializované predajne Brezno“ pre stavebníka Europrojekt Gama 3SK, Pražská 502 Košice stavebným povolením č 2016/3319-08 zo dňa 25.7.2017. Predmetná trafostanica je investičným zámerom SD a.s. Žilina.

- SO-08-2 Trafostanica TS2 - v polohe prechodu z vzdušného vedenia a káblom v zemi  existujúceho prípojného kábla z VN vedenia, na parcele č.610/1 v jej SZ cípe.

Trafostanice budú kioskové, riešené ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2 160x1 900 mm, celkovou výškou 2 350 mm, svetlou výškou 2 030 mm, hĺbka zapustenia do zeme 680 mm, výškou nadzemnej časti 1 670 mm (s rovnou strechou).

 

SO-09 Káblové VN pripojenia Trafostaníc

- SO-09-1 Káblové VN pripojenie TS1

           Navrhovaná TS bude osadená v definovanom mieste, kde je  vyvedená káblová slučka zemným káblom, z existujúceho káblového vedenia VNK pre trafostanicu obchodného centra 418/ts/brezno_istrofinal.

 

- SO-09-2 Káblové VN pripojenie TS2

            V druhej etape výstavby bude realizované pripojenie kioskovej TS z  existujúceho káblového vedenia VNK pre trafostanicu obchodného centra 418/ts/brezno_istrofinal.

            Po rozrezaní a naspojkovaní existujúce káble budú ukončené káblovými koncovkami a pripojené na prívodné/vývodné svorky VN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice.

 

SO-10 NN rozvody

Zemné vedenia nízkeho napätia sú umiestnené v trasách pozemných komunikácií a chodníkov v súbehu s ostatnými inžinierskymi stavby umiestňovanými týmto rozhodnutím. Začiatok trasy zemného vedenia nízkeho napätia je v rozádzači trafostanice TS 1 na parcele č.610/101 k.ú. Brezno.

 

SO-11 Verejné osvetlenie

Zemné vedenia verejného osvetlenia sú umiestnené v trasách pozemných komunikácií a chodníkov v súbehu s ostatnými inžinierskymi stavby umiestňovanými týmto rozhodnutím. Verejné  osvetlenie  bude  pripojené z rozvodníc RVO1 a RVO2, osadených pri navrhovaných TS, kde  bude  riešené  aj  meranie  spotreby  elektrickej  energie  a ovládanie.  

Stožiare budú osadené v zelenom pásme alebo v chodníkoch, vedľa prístupových ciest.

 

SO-12 Verejná zeleň

Návrh verejnej zelene je riešený len v súvislosti s SO komunikácií a technickej infraštruktúry tejto DÚR. Ostatná zeleň bude riešená v DÚR a SP umiestňovaných ostatných stavieb IBV, HBV, PV a OV.

 

2Dodržať   požiadavky  dotknutých  orgánov  spolupôsobiacich v konaní:

 

RÚVZ Banská Bystrica, (A/2017/04012, 20.12.2017)

 1. l) Počas realizácie predmetnej stavby je potrebné prijať a vykonať opatrenia na minimalizovanie negatívnych vplyvov a dopadov na zdravie obyvatel'ov a z hľadiska ochrany zdravých životných podmienok (negatívne dopady z dopravy, hluku, prašnosti).

2) Splnenie ustanovení § 18 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

3) Pri výstavbe splaškovej a dažďovej kanalizácie zabezpečiť dostatočnú ochranu vodovodného potrubia v danej lokalite tak, aby výstavbou a prevádzkovaním kanalizácie nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu kvality vody vo verejnom vodovode.

4) Pre posúdenie návrhu na vydanie záväzného stanoviska RÚVZ ku kolaudácii predmetnej stavby bude potrebné orgánu verejného zdravotníctva preukázať vyhovujúcu kvalitu pitnej vody výsledkami minimálneho laboratórneho rozboru pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

 

Mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií (MsÚ-2018/299-02, 4.1.2018)

1.PD pre SP,  SO-04 Dažďová kanalizácia, doplniť umiestnenie a kapacitu retenčných nádrží, požiadať o vyjadrenia správcov jednotlivých tokov, SVP a.s., OZ Povodie Hrona, Mesto Brezno.  

2.V PD pre SP špecifikovať umiestnenie ORL pred vyústením dažďovej kanalizácie do vodného toku.

3.Konštrukčná skladba vozoviek musí spĺňať podmienky pre obslužnosť územia, počas výstavby jednotlivých objektov t.j. premávku stavebnej techniky, po dokončení výstavby zásobovanie, odvoz TKO, údržba komunikácií a inžinierskych sietí.

4.PD  pre SP doplniť o plánované kapacitné zaťaženie križovatiek Banisko a Sekurisova, vzhľadom na obmedzenú priepustnosť MK Banisko od svetelnej križovatky TESCO po križovatku  s komunikáciou vetvy N, MK Sekurisova od napojenia na I/66 po novovybudovanú  križovatku.

V spolupráci s Mestom Brezno doriešiť rozšírenie ul. Sekurisova v celej dĺžke od napojenia  s dôrazom na rozšírenie komunikácie pri napojení na I/66, križovatka ČSA – Sekurisova, minimálne o jeden odbočovací pruh.

5.Požiadať SSC BB o vyjadrenie k zvýšenej intenzite dopravy na výjazdoch z MK Sekurisova a Banisko na cestu I/66 a spôsob napojenia MK Sekurisova na cestu I/66.

6.PD pre SP doplniť o prvky statickej dopravy – parkovacie plochy a počet PM na verejne prístupných miestach (bytové domy, ostatné plánované objekty, obchody a služby).

7.PD pre SP doplniť o detail napojenia budúcich komunikácii  na miestnu komunikáciu ul. Banisko – vetva N a ul. Sekurisová vetva D. Pred realizáciou požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zriadenie vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť, t.j súhlas s napojením budúcej komunikácie, k žiadosti doložiť vyjadrenia TS Brezno a OR PZ ODI Brezno.

8.PD pre SP doplniť o návrh dopravného značenia prenosného aj trvalého, ktorý schválil tunajší Okresný dopravný inšpektorát.

9.PD pre SP spracovanú podľa vyššie uvedených podmienok požadujeme predložiť na vyjadrenie.

10.Zmluvne doriešiť do budúcna správu a údržbu budúcich komunikácii, inžinierskych sieti a právo prechodu po komunikácii vetva N, k jestvujúcim nehnuteľnostiam (Vodojem, RD Murín, prístup do doliny Lazná).

Po predložení kapacitného dopravného posúdenia napojenia na ulicu Banisko a Sekurisova, vypracovaného Ing. Martinom Vlčom, autorizovaným stavebným inžinierom, dopĺňa Mesto Brezno

ako príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií stanovisko MsÚ-2018/299-02, 4.1.2018 k bodom č.4 č.5 v zmysle zápisnice z ústneho pojednávania zo dňa 27.3.2018 o nasedovné: Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu v zmysle predloženej dokumentácie.

 

Technické služby Brezno, (149/2018, 5.1.2018)

- PD pre SP SO-01-1 a SO-0l-2 doplniť a upresniť dopravnú obsluhu pre Zmiešané územie mestské, kde je uvedená dopravná obsluha automobilmi do nosnosti 1,5 t, resp. 3t, pričom vozidlá TS Brezno zabezpečujúce zvoz komunálneho odpadu a údržbu komunikácií majú celkovú hmotnosť 22 -25 t.

-PD pre SP, SO-04 Dažďová kanalizácia doplniť množstvo a kapacitu záchytných nádrží v uvedenom území, nakoľko súčasná situácia s odvodom dažďovej do Breznianskeho potoka pri prívalových dažďoch je na hranici maximálnej schopnosti odvedenia vody potrubím DN1000. Z navrhnutého územia v súčasnosti žiadne dažďové vody do Breznianskeho potoka nie sú zachytávané. Požadujeme preto doplnenie vyjadrenia správcov jednotlivých tokov OZ Povodie Hrona, SVP a Mesto Brezno.

-PD pre SP SO-O5 je navrhované riešenie pre povrchové odvodnenie tiež do Breznianskeho potoka. Preto požadujeme doplnenie tak ako pri dažďovej kanalizácii o možnosť zachytenia povrchovej vody, kde vybudovanie zatrávneného rigola nie je dostatočné. V PD pre stavebné konanie požadujeme doložiť návrh riešenia a výpočet zaťažiteľnosti územia dažďovými vodami s prihliadnutím na dimenziu zatrúbneného potoka DN 1000.

- PD pre SP na napojenie budúcej komunikácie vetva D na Sekurisovu ul. doplniť množstvom predpokladanej dopravnej záťaže a detailom riešenia napojenia na stávajúcu miestnu komunikáciu.

 

 

 

Technické služby Brezno, (1554/2018, 23.4.2018)

TS Brezno ako správca miestnych komunikácií a stavieb, požadujú na základe svojho vyjadrenia pre Istrofinal, a. s. Zilina zo dňa 5. 1. 2018 a na základe územného konania z 27.3. 2018 doplniť prepočet správcov vodných tokov OZ Povodie Hrona a SVP o množstve zvedenej vody z územia Brezno - kasárne a celého územia Besná. Prepočet je potrebný pre vydanie súhlasu na napojenie stavby "Brezno Kasárne - komunikácie a technická infraštruktúra" do zatrubneného potoka Besná.

Prepočet v PD od Istrofinalu deklaruje dostatočnú kapacitu zatrubneného Breznianskeho potoka, no naše skúsenosti pri prívalových dažďoch sú, že aj bez pridaného územia Breznianskych kasární je kapacita potoka skoro na 100% vyťažená. Vykonali sme aj monitorovanie potrubia a zistili sme, že vplyvom havárie v dávnejšej minulosti je v areáli futbalového štadióna potrubie na 50% zanesené zmesou skál, štrku a piesku. Aj z uvedeného dôvodu, je kapacita Breznianskeho potoka nedostatočná na  odvedenie všetkých povrchových vôd.

 

ORPZ v Brezne, ODI, vyj.č. ORPZ-BR-ODI1-13-095/2017 zo dňa 29.12.2017

-Dodržať podmienky zákona č. l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyj.č. OU-BR-OSZP 2018/000924-002 z 3.1.2018

-v stavebnom konaní na predmetnú stavby predložiť tunajšej štátnej správe odpadového hospodárstva projektovú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať špecifikáciu druhov odpadov, ich predpokladané množstvá a vhodný spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú pri predmetnej stavbe.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, vyj.č. OU- BR-OSZP-ŠVS-20 l8/002422-007 z 16.4.2018

Stavebné objekty SO-02 Vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia, SO-04 Dažďová kanalizácia a SO-O5 Povrchové odvodnenie sú podl'a § 52 vodného zákona považované za vodné stavby.

Uskutočnenie predmetnej vodnej stavby podlieha:

 • vydaniu stavebného povolenia podl'a § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
 • vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenia na vypúštanie vôd z povrchového odtoku cez jeden vyústný objekt do vodného tok Besná podl'a § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona,

o ktoré je investor povinný požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na vodné stavby a príslušný orgán štátnej vodnej správy pre povolenie na osobitné užívanie vôd.

K žiadosti je povinný doložiť náležitosti vyplývajúce zo zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vaňu trafostanice, ktorá plní aj funkciu havarijnej nádrže v prípade úniku oleja z transformátora, vhodným a účinných spôsobom zabezpečiť proti priesaku transformátorového oleja do podložia. Izolačný náter vždy v prípade potreby obnoviť.

Pri montáži trafostanice dodržať všetky bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok (olej transformátora) do podzemných, resp. povrchových vôd.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyj.č. OU-BR-OSZP-2018/001055-2 z 19.2.2018

1.V maximálnej možnej miere, zakomponovať jestvujúcu pôvodnú zeleň v riešenom území do novonavrhovaného stavu, t.j. minimalizovať na nevyhnutný možný rozsah výrub pôvodnej zelene.

 1. Pri realizácii prác postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu územkov, ani koreňovej sústavy drevín. V prípade nutnosti eliminácie rizika poškodenia drevín od mechanizmov, vykonať technické opatrenia na zabránenie ich poškodenia (napr. obloženie územku kmeňa ochranným materiálom, . ).
 2. V prípade nevyhnutnej potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v zmysle § 47 ods. 3, zákona Č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, za dodržania podmienky č. l vyjadrenia.
 3. Novonavrhovanú výsadbu drevín, realizovať prednostne z pôvodných (autochtónnych drevín).
 4. Nezasahovať výrubom drevín do brehových porastov vodných tokov.
 5. V prípade nevyhnutnej potreby zásahu do mokrade (vodný tok), postupovať v zmysle § 6, ods. 4, zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. Kompetentný orgán je Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica.
 6. Narušené trávnaté plochy (aj od stavebných mechanizmov), po ukončení stavebných prác, uviesť do pôvodného stavu (urovnať a vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).

 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. B.Bystrica, vyj.č. 10217/2087-122003 zo dňa 15.1.2018

1) Potvrdenie krytia bilančnej potreby dodávky vody z verejného vodovodu pre zámer riešený v DÚR vydáva vo svojom vyjadrení Stredo slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, závod Ol Banská Bystrica. Rovnako odsúhlasuje spôsob a miesto napojenia na verejný vodovod.

2) Potvrdenie krytia bilancie na odvedenie a čistenie splaškových vôd vydáva vo svojom vyjadrení Stredo slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, závod Ol Banská Bystrica. Rovnako odsúhlasuje spôsob a miesto napojenia na verejnú kanalizáciu.

3) V ďalšom stupni - DSP žiadame zapracovať oprávnené požiadavky Prevádzkovateľa - Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, ktoré uvedie vo svojom vyjadrení k predmetnej DÚR.

4) Za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobnosti StVS, a. s. Banská Bystrica vodohospodársku infraštruktúru žiadame navrhnúť a realizovať v zmysle "Teclmických štandardov pre siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií", zverejnených na www.stvs.sk - Investičné projekty.

5) Pokiaľ by technické riešenie vyvolalo potrebu preložky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, žiadame tieto stavebné objekty vyprojektovať v DSP ako samostatné objekty.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica, vyj.č. 2394/2018-ZC634-186 zo dňa 21.02.2018

V záujmovom území sa nachádzajú inžinierske siete vybudované v investorstve Europrojekt Gamma 3SK, Košice v rámci stavby: "Špecializované predajne Brezno" .

V ulici Banisko je situovaný verejný vodovod DN 250 mm liatína a na ul. Sekurisova je verejný, vodovod DN 100 mm a DN 80 mm v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve StVS, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica,

Verejná kanalizácia správe našej spoločnosti je situovaná v ulici Československej armády (DN 500 mm) a v ul.Sekurisova ( DN 300 mm).

Navrhovaný vodovod SO-02 sa v zmysle predloženej. projektovej dokumentácie napojí na verejný vodovod DN 250.mm liatina v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica a navrhovaná splašková kanalizácia SO-03 bude zaustená do kanalizácie v súkromnom vlastníctve, ktorá bola vybudovaná v rámci stavby: "Špecializovane predajne Brezno, s následným zaústením do verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti.

Upozorňujeme:

Kóta min.prevádzkovej hladiny vodojemu Križmanovo v správe našej spoločnosti, z ktorého je zásobované vodovodné potrubie DN 250 mm liatina, je 554,5 m n.m., kóta max. hladiny je 559,5 m n.m.

Navrhované vodovodné potrubie a splašková kanalizácia v areáli kasární zostáva v súkromnom vlastníctve a aj v prevádzkovaní.

Všeobecné technické podmienky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu:

 • Vodomernú šachtu pre predmetný areál požadujeme navrhnúť do 5 m od miesta napojenia na verejný vodovod DN 200 mm liatina v správe našej spoločnosti, dostatočných rozmerov pre osadenie združeného vodomeru - jediné fakturačné meradlo spotreby vody pre riešený areál kasární.

Fakturačné meradlo spotreby vody bude merať potrebu vody pre pitné účely a zároveň aj požiarnu potrebu vody pre predmetný areál.

Pred vodomer je potrebné navrhnúť uzatvárací ventil a filter, dodržať ukl'udňujúce dlžky - 3 x DN pred vodomerom a 1 x DN za vodomerom. Za vodomer je potrebné navrhnúť spätnú klapku a uzatvárací ventil s vypúšťaním.

 • V prípade, že v riešenom areáli budú navrhnuté zdravotnícke objekty, resp. stravovacie objekty, požadujeme v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhnúť pred zaústením splaškových odpadových vôd do existujúcej kanalizačnej šachty Š06 revíznu šachtu, ktorá bude technicky riešená tak, aby bol zabezpečený vstup pre bezpečný a jednoduchý odber vzoriek. Do predmetnej revíznej šachty je potrebné navrhnúť stupienok, resp. lavičku.
 • Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkol'vek prvok vodovodnej a kanalizačnej prípojky.
 • Trasu prípojky v prípade cudzieho pozemku je nutné prejednať s jeho majitel'om. Trasa prípojky má byť priama, čo najkratšia, bez zbytočných lomov. Na každom lome kanalizačnej prípojky doporučujeme osadiť kanalizačnú šachtu.
 • V zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. podľa § 4 je vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. a.s. Banská Bystrica (StVPS, a.s.) :

 • Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe 8tVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist.zariadení v správe našej spoločnosti. Vytýčenie vodovodu zabezpečí p. Bc. Pavol Molčan, č.t. 0918 891 297, vytýčenie kanalizácie zabezpečí p. Ing. Gregorčok Č. t. 0907 834 081.

Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom 8tVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 ( objednávka na vytýčenie exist.zariadení v správe našej spoločnosti).

Vytýčené inžinierske siete v správe našej spoločnosti požadujeme vyznačiť v situácii stavebného zámeru.

 • Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. :

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101 :

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 756101)

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

 1. a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému

vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav

 1. b) vysádzať trvalé porasty
 2. c) umiestňovať skládky
 3. d) vykonávať terénne úpravy

Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých

navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

 • Žiadame dodržať min. vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m.

K riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby:

Na základe predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s riešením z hl'adiska ochrany pred požiarmi pre účely vydania územného rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na posúdenie. Projektová dokumentácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, spracovaná odborne spôsobilou osobou, musí obsahovať:

-Technickú správu, kde bude uvedený návrh vodovodu a kanalizácie (dimenzia, materiál, dlžka) a výpočet potreby vody v zmysle Vyhlášky Ministerstva ŽP SR 684/2006 zo 14. novembra 2006 .

-Koordinačnú situáciu s osadením stavebného zámeru na parcele.

-Spôsob napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu; osadenie vodomernej šachty; detail vodomernej zostavy; okótované vnútorné rozmery vodomernej šachty.

-Spôsob a množstvo odvedenia dažďových odpadových vôd.

Pre potreby stavebného povolenia - s projektovou dokumentáciou stavebného zámeru požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu - časť: "Požiarna bezpečnosť stavby", vypracovanú špecialistom požiarnej ochrany.

V územnom konaní požadujeme predložiť stavebnému úradu:

 1. Vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica Č. 2394/2018/ZC634-186 zo dňa 21.02.2018 k stavebnému zámeru pre územné konanie.
 2. Overený písomný súhlas vlastníka existujúcej kanalizačnej šachty Š06 s napojením navrhovanej splaškovej kanalizácie z riešeného areálu.

 

SPP-D a.s. Bratislava, vyj.č. TD/KS/0019/2018/Ba  z 12.1.2018

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

-stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 736005 a STN 73 3050,

-stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovatel'ov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať

SPP-O o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné

zaslať na adresu: spp - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo

elektronicky, prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-O (www.spp-distribucia.s ),

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

-zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 296 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 300, PN 80 kPa, vedeného v ul. Československej armády (ID GIS 191353) s bodom napojenia pred parcelou čislo 610/97 v katastrálnom území Brezno,

-stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-O (www.spp-distribucia.sk ),

-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a pod/'a technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie,

-stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohl'adom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

-stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.,

-v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie pod/'a iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

 • rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 • pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 • zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim
 • plynárenským zariadeniam,
 • zabezpečil vypracovanie situačné ho výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 • zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

-stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP-D,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-Stavebník pre rozvoj technickej infraštruktúry - objekt SO 06 Plynovod bude postupovať v súlade s pokynmi, ktoré sú dostupné na webovej adrese SPP-D, http://www.spp-distribucia.sk/sk obchodno-technicke-informacie/sk rozsirovanie-distribucnej­siete/sk rozsirovanie-distribucnej-siete---obytne-zony-priemyselne-parky

 

 

Slovak Telekom a.s. Bratislva, vyj.č. 6611800100 z 3.1.2018

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade meny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podl'a bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68

zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods., 1 zákona c. 351/2011 z., z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka. pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo OIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak

Telekom,a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)

-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísl012129

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 2. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom

rozsahu.

 

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, vyj.č. 4300082802 z 30.1.2018

 • V predmetnej lokalite resp. jej tesnej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)
 • Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu IO.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu l.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu l.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
 • Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Brezno. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

 

Orange Slovensko a.s, správca: Michlovský s.r.o. Piešťany vyj.č. BB-0079/2018 zo dňa 12.1.2018.

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

 • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi
 • preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej Im (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety .nad trasou PTZ
 • aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č 033 /77 320 32 • mob. 0907 721 378
 • overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny

priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

 • pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

 

3) Vytýčiť všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce aj v ich ochranných pásmach.

 

4) Pre povolenie stavieb stavebných objektov SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11  požiadať v zmysle § 58 stavebného zákona o stavebné povolenie na príslušnom stavebnom úrade.

 

5) Pre povolenie stavieb stavebných objektov SO 01 požiadať o stavebné povolenie na meste Brezno – vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie.  

 

V priebehu konania boli účastníkmi konania uplatnené nasledovné námietky:

 

 1. R K S spol. s r.o. Kuzmányho 12, Brezno: „súhlasím s vydaním územného rozhodnutia za podmienky recipročnej náhrady za časť pozemku č. 610/103 k.ú. Brezno, ktorú zasahuje predmetná stavby objektu SO-01“. Táto námietka po prepracovaní PD objektu SO-01 Komunikácie stratila opodstatnenie.
 2. EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5, Košice: „Nesúhlasíme s vydaním územného rozhodnutia z dôvodu, že navrhovateľ nás nepožiadal o súhlas s napojením na naše inžinierska siete a dopravnú infraštruktúru“. Táto námietka sa v konaní zamieta.
 3. EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5, Košice: „Nesúhlasíme s napojením na ulicu Banisko.“  Táto námietka sa v konaní zamieta.

 

Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  :

Dňa 31.1.2018 podali ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra“  na pozemkoch C-KN parc.č. 1/1, 2, 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/85, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/105, 610/101, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú.Brezno. Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 1.3.2018 oznámil  listom č. MsÚ-2018/3265-03 začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil miestne šetrenie a ústne prejednanie na 27.3.2018. Pred termínom ústeho prejednania požiadal OÚ v Brezne OSŽP úsek ŠVS o predĺženie lehoty na vyjadrenie. Stavebný úrad žiadosti vyhovel a lehotu predĺžil rozhodnutím č. MsÚ-2018/3265-10  do 16.4.2018. Pri miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe  nie sú zahájené. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Brezno schváleným mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.2.2001 a to schválením VZN mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn.č. 134/2001/II s účinnosťou od 01.02.2002 v znení jeho doplnkov v zmysle vyjadrenia Architekta mesta č.MsÚ-2018/1195-12 zo dňa 23.01.2018. Účelom a funkciou navrhovaných stavieb - komunikácii a technickej infraštruktúry je riešenie podmieňujúcich stavieb, ktoré zabezpečia budúcu verejnú dopravnú a technickú obsluhu územia - areálu Brezno Kasárne s pripojením na existujúci a vybudovaný komunikačný skelet a technickú infraštruktúru mesta Brezno.

Pri ústom prejednaní návrhu na územné rozhodnutie boli uplatnené účastníkmi konania nasledovné námietky:

 1. R K S spol. s r.o. Kuzmányho 12, Brezno: „súhlasím s vydaním územného rozhodnutia za podmienky recipročnej náhrady za časť pozemku č. 610/103 k.ú. Brezno, ktorú zasahuje predmetná stavba objektu SO-01“.

Navrhovateľ následne doložil stavebnému úradu zmenu riešenia SO-01 Komunikácie tak, že nezasahuje pozemok C-KN parc.č. 610/103 k.ú. Brezno, v dotyku s predmetnou parcelou vo vlastníctve R K S spol. s r.o. Kuzmányho 12, Brezno preriešil umiestnenie  SO-01 Komunikácie výlučne na vlastných pozemkoch. Táto zmena nezasahuje do práv žiadneho z účastníkov konania a nevyžaduje si prejednanie. Z uvedených dôvodov táto námietka stratila opodstatnenie.

 1. EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5, Košice: „Nesúhlasíme s vydaním územného rozhodnutia z dôvodu, že navrhovateľ nás nepožiadal o súhlas s napojením na naše inžinierskae siete a dopravnú infraštruktúru“.

V PD stavebného objektu SO-03 Splašková kanalizácia je ako napojovací bod pre odvedenie splaškových odpadových vôd z riešeného územia do verejnej kanalizácie navrhnutá revízna šachta (Š06) na parcele č.610/85, ktorá bola vybudovaná pre tento účel v súvislosti s budovaním priľahlého obchodného centra na juhu územia. Predmetná šachta, ako aj pokračujúca splašková kanalizácia je vo vlastníctve EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5, Košice až po jej zaústenie do verejnej splaškovej kanalizácie v správe StVPS Banská Bystrica. V liste vlastníctva č. 13485 k pozemkom C-KN parc.č. 610/85 k.ú. Brezno , vlastníka EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5 sa v časti „ťarchy“ uvádza nasledovné:

Vecné bremeno IN REM spočívajúce v práve uloženia plynovej prípojky, elektrickej prípojky slaboprúdu a iných potrebných inžinierskych sietí ( napr. verejné osvetlenie ), ako aj kanalizácie a jej pripojenia do šachty ŠJO-6 na konci vetvy J v rámci zhotovenia objektu SO 404 'Kanalizácia miestna účelová komunikácia' na stavbe 'Špecializované predajne Brezno' v práve vstupu za všetkými účelmi súvisiacimi s užívaním, údržbou, opravami, prekládkou a prípadným odstránením inžinierských sietí nachádzajúcich sa na pozemku parcele KN­C č.610/85, 610/105 v prospech každodobého vlastníka pozemkov parciel C-KN č.610/1, 610/29, 610/30, 610/88,  610/89, 610/90, 610/92, 610/93, 610/94, 610/95, 610/96, 610/97, 610/101, 612/2, 612/5, 612/6 a stavby s.č. 2673 Ubytovacia budova na parcele C-KN č.610/29 a stavby s.č, 2697 Ošetrovňa na parcele C-KN č.610/30. (ČZ 2528117)“

V PD stavebného objektu SO-01 je riešené napojenie na jestvujúcu cestnú infraštruktúru prostredníctvom existujúcej účelovej komunikácie na parcele č. 610/85, 610/100 a 610/105 k.ú. Brezno vo vlastníctve Europrojekt Gama 3SK Košice. V liste vlastníctva č. 13485 k pozemkom C-KN parc.č. 610/85 k.ú. Brezno , vlastníka EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5 sa v časti „ťarchy“ uvádza nasledovné:

Vecné bremeno in rem: právo vstupu a prejazdu cez nehnuteľnosti: parc. KN C č.610/100 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností: parc. KN C č.610/1, 610/29, 610/30, 612/2, 612/5, 612/6, 610/86, 610/106, 610/87,610/88, 610/89, 610/90, 610/91, 610/92, 610/93, 610/94, 610/95, 610/96, 610/97 a stavieb s.č.2673 na parc. KN C č.610/29, Č.S. 2697 na parc. KN C č.610/30_podľa V 56/2014 zo dňa 14.3.2014 (čz.517/14) a násl. čz.2385/15, 318/16, zmena na zákl. V 439/2017 -čz, 591/17. (CZ 2528/17)

Vecné bremeno in rem - právo prechodu, prejazdu cez parcelu C-KN č.610/85, 610/105 a právo vstupu na parc. KN C č.610/85, 610/105 za všetkými účelmi súvisiacimi s užívaním a údržbou, opravami a prekládkou existujúcich inžinierskych sietí na parcele C-KN Č. 610/85, 610/105 v prospech každodobého vlastníka nehnutel'ností: parc. KN C č.610/1, 610/29, 610/30, 612/2, 610/87, 610/88, 610/89, 610/90, 610/91, 610/92, 610/93, 610/94,610/95,610/96,610/97,612/5,612/6 a stavieb č.s. 2673 na parc.I5N C č.610/29, Č.S. 2697 na parc. KN C č.610/30 podl'a V 1889/2015 zo dňa 17.9.2015 (čz.2385/15) a násl. čz.318/16.“

Vzhľadom na uvedené má stavebný úrad za to, že navrhovateľ preukázal iné práva k stavbe šachty č. ŠJO-6 na k pozemku C-KN 610/85 k.ú Brezno a k napojeniu objektu SO-03 Splašková kanalizácia na túto šachtu a iné práva k pozemkom 610/85, 610/100 a 610/105 k.ú. Brezno. Z uvedených dôvodov bola táto námietka v konaní zamietnutá.

 1. EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5, Košice: „Nesúhlasíme s napojením na ulicu Banisko.“

Návrh stavebného objektu SO-01 Komunikácie rieši rekonštrukciu časti ulice Banisko na pozemkoch 610/89, 612/5, 612/6 a 612/2 k.ú. Brezno vo vlastníctve ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina a jej následné napojenie na pozemku 617/1 ( E-KN 13648/7) k.ú. Brezno vo vlastníctve mesta Brezno. K použitiu pozemku E-KN 13648/7 k.ú. Brezno má navrhovateľ súhlas jeho vlastníka, mesta Brezno. Predložený návrh napojenia objektu SO-01 Komunikácie na ulicu Banisko na pozemkoch 610/89, 612/5, 612/6 a 612/2 k.ú. Brezno a jej následné napojenie na pozemku 617/1 ( E-KN 13648/7) k.ú. Brezno nezasahuje pozemky a stavby vo vlastníctve EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5, Košice ani neobmedzuje užívanie pozemkov a stavieb vo vlastníctve EUROPROJEKT GAMA 3 SK k.s., Toryská 5, Košice. Z uvedených dôvodov bola táto námietka v konaní zamietnutá.

 

Po ústnom prejednaní stavebný úrad vyzval navrhovateľa listom č. MsÚ-2018/3265-11  zo dňa  6.4.2018  k doloženiu vyjadrenia OÚ v Brezne OSŽP úsek ŠVS a k doplneniu vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina k predmetnej stavbe a konanie prerušil rozhodnutím č. MsÚ-2018/3265-11  zo dňa  6.4.2018 v lehote do 30 dní do dňa jeho doručenia. Predmetné vyjadrenia doložil navrhovateľ stavebnému úradu dňa 30.4.2018. Podkladom pre  vydanie územného rozhodnutia  bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení a schválený územný plán Mesta Brezno.

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného  zákona a zistil,  že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie.  K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili SSE-Distribúcia a.s. Žilina; Slovak Telecom a.s. Bratislava; SPP-Distribúcia a.s. Bratislava; Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica; Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. B.Bystrica; Veolia Energia Brezno a.s.; Orange a.s. Bratislava; O2 Slovakia s.r.o. Bratislava;  Slovanet a.s. Bratislava; UPC Broadbans Slovakia a.s. Bratislava; Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy; OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny; OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia; Mesto Brezno, Architekt mesta; Technické služby Brezno;  Mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; RÚVZ Banská Bystrica; ORHaZZ v Brezne; ORPZ v Brezne, ODI; MO SR, ASM Detašované pracovisko Stred Banská Bystrica;  Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.       

     

          Správny  poplatok v  zmysle  zákona  NR SR  číslo 145/1995 Z. z. -  správnych poplatkoch v znení noviel uhradený vo výške 1000.- € do prevodným príkazom na účet mestského úradu.

 

P O U Č E N I E : Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o  správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad Mesta Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

    JUDr. Tomáš Abel. PhD,

primátor mesta

 

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

na základe poverenia 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

Súbory na stiahnutie

istrofinal_dur_04042018 PDF - dokument 1.54 MB