Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 12.06.2018

NÁJOM, ZAŤAŽENIE A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • Novovytvorená parcela C-KN č. 1146/94  - ostatné plochy  o výmere 239 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 36041459-38/2018 ú. Brezno, obec Brezno, LV 2351

 

Do vlastníctva spoločnosti meacorp s r. o., IČO : 46 999 817, so sídlom : Dr. Clementisa 20, 977 01 Brezno

 

 

  • parcely reg. C-KN č. 672/3 záhrada. o výmere 87 m2, parcela reg. C-KN č. 676 záhrada o výmere 89 m2, parcela reg. C-KN č. 673/2 zast. pl. a nádvoria o výmere 134 m2, parcela reg. C-KN č. 673/1 zast. pl. a nádvoria o výmere 118 m2 a parcela reg. C-KN č. 674 záhrada o výmere 254 m2 v celosti, ktoré sú zapísané na LV č. 1818 pod B 1 ako parcela E-KN 17260 trvalé trávne porasty výmere 687 m2 v celosti na Mesto Brezno

 

Do vlastníctva Márie Boháčikovej, Rohozná 56, 976 56 Pohronská Polhora

 

 

 

V Brezne, 12.06.2018