Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Právo na prístup k informáciám

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu byť mestu Brezno podané nasledovnými spôsobmi:

 1. Ústne (okrem sťažností, petícií) u ktoréhokoľvek zamestnanca MsÚ.
 2. Písomne poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Brezne.
 3. Faxom na faxové číslo: 048/6306229 (okrem sťažností, petícií)
 4. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu:

 

Informácie možno získavať aj na webovom sídle Mesta Brezno, na verejne prístupných miestach, najmä na úradných tabuliach Mesta Brezno.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať v úradných hodinách alebo zaslať poštou.

Adresa

MESTSKÝ ÚRAD BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01  Brezno

 

Postup mesta pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Mesto Brezno pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z.z. v platnom znení a interného riadiaceho aktu Mesta Brezno. Sťažnosť je mesto povinné vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

Sťažnosť možno podať písomne poštou na adresu  mesta alebo  do podateľne Mestského úradu Brezno, alebo v elektronickej forme na mailovú adresu: podatelna@brezno.sk

Písomná sťažnosť musí obsahovať identifikačné údaje sťažovateľa (meno, priezvisko, adresu pobytu, u právnickej osoby jej názov, sídlo a označenie konajúcej osoby) a jeho vlastnoručný podpis. Elektronická sťažnosť musí byť opatrená zaručeným elektronickým podpisom, pokiaľ sťažnosť nie je podávaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje autentifikáciu sťažovateľa.

Postup mesta pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. v platnom znení. Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Petícia môže byť podaná v písomnej forme, prostredníctvom petičného systému  alebo elektronicky spôsobom  podľa § 5 ods.2 petičného zákona.

 

Postup mesta pri vybavovaní iných podaní vybavovaní iných podaní

S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní. Mesto Brezno pri ich vybavovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt, pokiaľ sú určené.

 

Postup mesta pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií mesto postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení a internej smernice Mesta Brezno. Žiadosť vybaví príslušný organizačný útvar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8, resp. 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predlžená o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní.

Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba)


Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje


Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.


Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.


Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.

Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam

 

KTO má nárok na informácie?

Každý

 
ČO musí byť sprístupnené?

Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii, ak to nevylučuje iný zákon


ČO musí byť sprístupnené bez žiadosti? 

Právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra, povinných osôb, postup ako vybavovať informácie 

   
ČO nemôže byť sprístupnené?

Tajomstvá (štátne, služobné , bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo... )

 

Ako získať informácie?

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t. j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

 • označenie povinnej osoby ktorej je žiadosť určená
 • identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba – žiadateľ, meno, priezvisko, obchodné meno, adresa pobytu, sídla)
 • určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
 • určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)   

 

Spôsob podania žiadosti o informáciu    

ústne - v pracovných dňoch počas pracovnej doby u ktoréhokoľvek zamestnanca Mestského úradu Brezno, Nám .gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Písomne -  poštou na adresu mesta alebo do podateľne Mestského úradu Brezno

 

 • telefonicky - 00421/48/6306 231
 • fax:                - 00421/48/6306 229
 • elektronickou poštou

 

Lehota vybavenia

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií mestský úrad vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti mestu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 2. Zo závažných dôvodov môže primátor mesta predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní


Závažnými dôvodmi sú:

 1. a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Mesta,
  b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 2. c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

  Predĺženie lehoty oznámi mestský úrad žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty

 

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania

 1. Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie možno podať mestu ktorýmkoľvek spôsobom podľa § 19 ods 1. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
 2. O odvolaní proti rozhodnutiu mesta rozhoduje primátor mesta v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 3. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (Správny súdny poriadok).

Úhrada nákladov

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto.
 3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií upravuje všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva financií Slovenskej republiky a interná smernica mesta.