Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

MŠ Hlavina, Brezno

Názov projektu: MŠ Hlavina, Brezno

 

Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Zlepšiť podmienky a systém vzdelávania MRK

Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie prístupu detí ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve prostredníctvom výstavby objektu materskej školy v meste Brezno.

Miesto realizácie projektu: mesto Brezno – m.č. Zadné Halny

Aktivity projektu:

  • výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska

Výsledky projektu:

  • počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK: 1.
  • novovybudovaná materská škola s kapacitou podporenej školskej infraštruktúry materských škôl: 40 detí
  • počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl : 12 detí

 

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Celkové oprávnené výdavky projektu: 380 000,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 361 000,00 EUR

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.minv.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.brezno.sk

Súbory na stiahnutie

ms_hlavina_info_plagat PDF - dokument 231.54 kB