Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Koncepcia rozvoja školstva

Predškolská   i školská   edukácia   by   sa   mala   zameriavať   na   harmonický   rozvoj plnohodnotnej  osobnosti  a na  duchovný,  morálny,  sociálny,  kultúrny  a ekonomický  pokrok spoločnosti,  ako  aj  na  vštepovanie  hlbokej  úcty  k ľudským  právam  a základným  slobodám.  V rámci  týchto  hodnôt  veľký  význam  treba  prikladať  prínosu,  ktorým  má  vzdelávanie prispievať  k mieru  a porozumeniu,  tolerancii  a priateľstvu  medzi  všetkými  národmi  a medzi všetkými rasovými alebo náboženskými skupinami. Výchova každej ľudskej bytosti v každom veku musí plniť viac funkcií, ktoré poznamenávajú a orientujú proces výchovy a vzdelávania na tieto ciele:

  • Získavanie vedomostí
  • Usporiadanie myslenia a rozvoj kritického posudzovania
  • Rozvoj sebapoznania a vedomia vlastného talentu ale i obmedzenia
  • Učenie ako prekonávať nežiaduce impulzy a deštruktívne chovanie
  • Stále prebúdzanie tvorivosti a predstavivosti
  • Osvojovanie si odpovedajúcej role v živote spoločnosti
  • Umenie komunikácie s ostatnými
  • Pomoc pri adaptácii a príprava na prijímanie zmien
  • Získavanie súhrnného pohľadu na svet
  • Pohotovosť pri riešení problémov

Ak  sa  tieto  základné  hodnoty  majú  stať  súčasťou  výchovno-vzdelávacieho  systému, bude  potrebné  stanovovať  nové  ciele  osobného  rozvoja  pre  všetkých,  ktorí  sa  podieľajú  na vzdelávaní, aby boli schopní vykonať zmenu v školskom systéme.
Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení z augusta 2006 uvádza: „Vláda považuje
výchovu a vzdelávanie slovenskej spoločnosti za základný prostriedok jej ďalšieho rozvoja a rozhodujúcu podmienku  jej  úspešného  adaptovania  sa  v  integrujúcom  európskom  priestore.  Vzdelávanie  a  výchova  sa bude rozvíjať v duchu moderných európskych a svetových trendov a národných, sociálnych a kresťanských tradícií,  pri  rešpektovaní  svetonázoru  a  uplatňovaní  princípov  demokracie.  Dominantnú  úlohu  pri vzdelávaní zohráva štát, pričom postupuje v koordinácii so samosprávnymi krajmi, obcami a občanmi.“
Národný  program    výchovy  a  vzdelávania  v  SR  umožní  pozitívne  spolunažívanie Slovákov    v  spoločnosti  vyspelých  krajín  Európy  a  sveta.  Napokon  šťastie,  produktivita každého človeka a tým aj výkonnosť a sociálny blahobyt spoločnosti, je ideálom, ku ktorému smeruje   úsilie   Koncepcie   aj   Národného   programu   rozvoja   výchovy   a   vzdelávania   v Slovenskej republike na  najbližších dvadsať rokov.

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno  do roku 2020 predstavuje súhrn cieľov vzdelávania a spôsobov ich dosahovania. Podnetom boli aktuálne zmeny a trendy vo vývoji celej spoločnosti. Pre fungovanie informačnej spoločnosti je rozhodujúce vzdelanie, ktoré má zabezpečiť, aby sa ľudia vedeli orientovať v prívale informácií, rozumeli im, vedeli ich používať.
Transformácia systému riadenia školstva na samosprávnu úroveň, ovplyvnená novým systémom financovania, vytvorila podmienky pre racionalizáciu, odrážajúcu skutočnú potrebu mesta, ktorá je pre ďalší kvalitatívny rozvoj regionálneho školstva nevyhnutnou. Reforma a jej úspešnosť bola a je podmienená lokálnymi opatreniami, ktoré riešia konkrétne problémy a situácie.
Zriaďovateľ ale aj samotné školy a školské zariadenia sa musia stále viac zamýšľať nad tým, ako poskytovať rodičom a ich deťom kvalitnejšie služby.
Koncepcia školstva predstavuje otvorený dokument, ktorý je možné priebežne aktualizovať a dopĺňať.

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno do roku 2020 bola schválená poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Brezna d§a 16. júna 2014 uznesením číslo 76/2014.

 

22.7.2014

 

Súbory na stiahnutie

Koncepcia rozvoja školstva PDF - dokument 417.24 kB