Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Koncepcia rozvoja kultúry

Kultúra je zdrojom rozvoja a kvality života i životného prostredia obyvateľov miest a obcí, ich návštevníkov i potenciálnych investorov. Hodnoty kultúrneho dedičstva sú trvalo ohrozované nielen prirodzenými  príčinami  chátrania  a  rozkladu,  ale  aj  zmenami  životného  štýlu,  transformáciou spoločenských  a  ekonomických  podmienok,  úpadkom  a  zánikom  tradičných  zvykov,  remesiel a techník a uplatňovaním technológií často nezlučiteľných s podstatou a charakterom týchto hodnôt. Kultúra je verejná otázka, ak sa zanedbá, dochádza k závažným škodám vo fungovaní sociálneho aj ekonomického systému. Trhová ekonomika a trh dokázateľne zlyhávajú na úseku kultúry. Tvorba kultúrnych statkov je však neopakovateľná, originálna hodnota, ktorá sa nedá ekonomicky vyjadriť. V každej krajine sa tieto statky chránia ako nezameniteľné bohatstvo, ktoré je nepredajné.

Po roku 1989 prebehlo množstvo spoločenských a ekonomických reforiem. V celom tomto období  bolo  prijatých  viacero  koncepčných  a  legislatívnych  materiálov  k  jednotlivým  oblastiam kultúry. Oblasť systematickej podpory rozvoja miestnej a regionálnej kultúry však aj napriek dvom hlavným vlnám decentralizácie (v rokoch 1990 a 2002) zaostáva, potrebná je najmä lepšia úprava právnej  formy  kultúrnych  inštitúcií,  lepší  systém  podpory  kultúry  z  verejných  zdrojov,  spoločná vízia  rozvoja  kultúry  a  lepšie  postavenie  kultúry  v  spoločenskej  hierarchii  a  hospodárskej  praxi.
Problematika štátnej kultúrnej politiky má, najmä od roku 2004, už pomenované svoje rámce, ale oblasť regionálnej, najmä miestnej kultúrnej politiky nie. Celý komplex zložitých problémov nie je len otázkou teoretickou a administratívnou, ale dotýka sa širokého spektra obyvateľstva. Veď podľa uskutočneného  sociologického  prieskumu  sa  približne  17%  populácie  SR  staršej  ako  14  rokov vyznačuje  aktívnym  pôsobením  v  amatérskej  umeleckej  tvorbe  vrátane  tradičnej  ľudovej  kultúry,
nehovoriac  o  pasívnych  prijímateľoch  produktov  rôznych  voľnočasových  aktivít  pôsobiacich  v miestnej a regionálnej kultúre.
Jedným  zo  základných  predpokladov  pre  zachovávanie  a rozvíjanie  kultúrnych  hodnôt v meste  je  dostatočné  množstvo  finančných  prostriedkov  potrebné  na  realizáciu  rôznorodých kultúrnych  aktivít.  Ich  množstvo  však  bude  postupne  priamo  úmerné  hospodársko-ekonomickej situácii na  území mesta a regiónu. Jednou z našich priorít musí byť, aby sa aj kultúrne dianie stalo v čo najväčšej miere prvkom sociálno-ekonomického rozvoja regiónu, aby ten spätne  mal dostatok zdrojov na financovanie kultúry.

 
Koncepčný materiál Koncepcia rozvoja kultúry v meste Brezno do roku 2013, ktorý máte možnosť v plnom znení stiahnuť v priloženom súbore, bol prerokovaný a schválený poslancami mestského zastupiteľstva dňa 19. februára 2008 uznesenímč číslo 10/2008.

 

5.11.2013

 

Súbory na stiahnutie

Koncepcia rozvoja kultúry PDF - dokument 526.72 kB