Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: 1/2018
Zmluvná strana: LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 36027537
Zmluvná strana 2: HSH izol s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO: 36353604
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 1/2018 - šport. hala Brezno-Mazorník, oprava strechy
PDF: zmluva_o_dielo---hsh-izol-s.r.o..pdf
Predmet:

Predmet Zmluvy a miesto plnenia

Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v termíne a za podmienok stanovených touto zmluvou vykoná a objednávateľovi riadne a včas odovzdá dielo definované v ods. 2 tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané a odovzdané dielo cenu dohodnutú podľa článku II. tejto zmluvy.

Dielom sa v zmysle tejto zmluvy rozumie realizácia prác a dodávok Športová hala Brezno, Mazorník – oprava strechy, reštauračná časť“ podľa položkového rozpočtu ponúknutého zhotoviteľom pri verejnej súťaži, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1

Miestom dodania predmetu zmluvy je budova Športovej haly Brezno, Mazorník – oprava strechy, reštauračná časť v k.ú. Brezno KN-C 1978/2.

Cena vrátane DPH: 126.151,51 EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.04.2018
Dátum účinnosti zmluvy: 18.04.2018
Dátum ukončenia zmluvy: 18.06.2018
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Ján Lukáč
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: konateľ
Poznámka: