Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo- 9. Mája- stred

       

 

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Brezne s adaptáciou mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, biodiverzity v riešenom území a celkový rozvoj územia a vytvorenia estetického a zdravého prostredia.

 

Aktivity projektu

Aktivity projektu sú zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov na znižovanie prašnosti a hluku, opatrenia pre zníženie znečistenoia ovzdušia v priestore ako aj prvkov na zvyšovanie vlhkosti vzduchu.

Projekt rieši regeneráciu priestoru, úpravu terénu, ošetrenie a výsadbu drevín, záhonov a trvaliek, zazelenanie exponovaných miest a nezastavaných plôch vnútrobloku, doplnenie mestských prvkov drobnej architektúry, úpravu plôch so sedením, spevnených plôch s dôrazom na zadržiavanie vody v území a osadenie izolačnej zelene.

Regenerovaný priestor bude bezbariérový. Zabezpečí sa tak pobyt obyvateľov bez rozdielov na ich zdravotný stav, vekovú kategóriu a pod. 

 

Aktivity prispievajúce rozšíreniu a posilneniu ekosystémových služieb:

·       opatrenia na zníženie hluku v urbanizovanom prostredí  

·       prirodzené krajinné prvky

·       mestské prvky drobnej architektúry

·       multifunkčné zóny (zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou)

·       zazelenanie exponovaných miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene) 

·       aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry (zelené steny a koridory na stenách kontajnerových stojísk)

·       regenerácia vnútrobloku sídlisk s tvorbou a ochranou zelene

·       zavedenie osobitného manažmentu dažďovej vody

 

Výsledky projektu

Realizáciou predkladaného projektu sa prispeje k zlepšeniu životného prostredia, posilneniu a rozšíreniu ekosystémových služieb, prispeje sa k rozvoju územia a k vytvoreniu estetického prostredia s ohľadom na environmentálne aspekty s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Regeneráciou vnútrobloku na ulici 9. mája v stredovej časti sa vytvorí priestor pre dospelých aj deti (bez zdravotného obmedzenia), ktorý prinesie fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno – hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť vzájomným spojením zdravotno – rekreačných a ekologicko - stabilizačných funkcií. Projekt prispeje k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny.

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu

september 2021 -

 

Celkové oprávnené výdavky

1 033 439,68 €

 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok

981 767,70 Eur

 

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os

4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 

Investičná priorita

4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

 

Kód projektu ITMS2014+

NFP302040BCY2

 

Poskytovateľ NFP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

 

Zmluva o poskytnutí NFP