Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna – Margitin park

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezna – Margitin park

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, www.mpsr.sk

 

Ciele projektu:

 • Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Brezne
 • Adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy
 • Zlepšenie životného prostredia
 • Rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia

 

Aktivity projektu:

 • Komplexná regenerácia vnútroblokového priestoru - Margitin park v Brezne
 • Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov na znižovanie prašnosti a hluku, budovanie prvkov na zvyšovanie vlhkosti vzduchu

 

Výsledky projektu:

 • Vybudované opatrenia na zníženie hluku – izolačná zeleň
 • Prirodzené krajinné prvky – výsadbové kopce . vyvýšené okrasné záhony, údržba jestvujúcich stromov, výsadba nových stromov, krov a trvaliek
 • Osadené nové mestské prvky drobnej architektúry – lavičky, smetné koše, drevená pergola s ružovým záhonom
 • Zazelenanie exponovaných miest – výsadba a regenerácia izolačnej zelene
 • Multifunkčná zóna, v ktorej sa bude preferovať využívanie krajiny, zdravé ekosystémy, krajinné prvky, ap.
 • Vybudované spevnené plochy s dôrazom na zadržiavanie vody v území a tým zlepšenie mikroklimatických podmienok

 

Dĺžka realizácie projektu:

13 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky:

508.698,38 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 483.263,46 EUR