Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva (POH) je systémovým dokumentom, ktorý vo svojom obsahu presne stanovuje vytýčené ciele a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Brezno ako pôvodcu komunálneho odpadu a pre iných pôvodcov iných druhov odpadov ako komunálny odpadov

POH je vypracovaný v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a na jeho základe vydanej vyhlášky č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Ciele a opatrenia POH mesta Brezno vychádzajú z ukazovateľov záväznej časti POH Banskobystrického kraja, ktorý je dokumentom nadradeného územného. POH vo svojej obsahovej časti uvádza stav odpadového hospodárstva v meste Brezno a stanovenými opatreniami plnenia cieľov určuje spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim na území mesta a určuje ďalší rozvoj v tejto oblasti.

 

28.6.2014