Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta predstavuje podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta.

Obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezno na obdobie 2008-2013 je analýza súčasného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.
Zámerom PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta.

Koncepčný materiál, ktorý máte možnosť v plnom znení stiahnuť v priloženom súbore, bol prerokovaný a schválený poslancami mestského zastupiteľstva dňa 27.mája 2008 uznesením číslo 75/2008.

Obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezno na obdobie 2008 – 2013 bola analýza súčasného stavu, potenciálu a možností rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.

PHSR bol v júni 2014 vyhodnotený. Poslanci na tom istom zasadnutí 16. júna 2014 uznesením MsZ č. 75/2014 schválili platnosť dokumentu do doby spracovania a schválenia nového dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezno na roky 2014 – 2020 do 30. júna 2015 a opakovane v  apríli i t.r., kedy predĺžili platnosť do konca roku 2015.