Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prestupné bývanie v meste Brezno

  

 

Prestupné bývanie v meste Brezno

 

Názov projektu: Prestupné bývanie v meste Brezno

 

Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Zlepšiť podmienky a systém vzdelávania MRK

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Hlavný cieľ projektu: Podpora bývania marginalizovaných rómskych komunít v Brezne s prvkami prestupného bývania.

Miesto realizácie projektu: mesto Brezno – m. č. Zadné Halny

Aktivity projektu:

  • vybudovanie zlepšených foriem bývania s prvkami prestupného bývania pre obyvateľov mesta Brezna, ako obce s prítomnosťou MRK

Výsledky projektu:

  • nárast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2023

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Celkové oprávnené výdavky projektu: 894 911,40 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 850 165,83 EUR

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.