Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci schválili založenie novej obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier

Zverejnené: 27.02.2023 14:30:28
obr: Poslanci schválili založenie novej obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier

Mestskí poslanci sa stretli na svojom pravidelnom pracovnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu troch VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v meste, založenie obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier, ako aj prijatie úveru na regeneráciu štyroch vnútroblokov zameranej na revitalizáciu zelenej infraštruktúry.

 

BREZNO. V poradí tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo vo štvrtok 23. februára.

Upravili podmienky troch VZN týkajúcich sa sociálnej oblasti

V úvode zasadnutia poslanci schválili úpravu troch všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa sociálnej oblasti mesta. V rámci prvého VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ďalších sociálnych služieb došlo k úprave úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby tak, že paušálna hodinová sadzba sa zmenila na úhradu za jednotlivé úkony na hodinu. Za sebaobslužné úkony, sociálne aktivity a dohľad si prijímatelia sociálnej služby zaplatia 1,80 eura/h, za úkony starostlivosti o domácnosť 2,50/h. Úhradu za požičanie pomôcky poslanci zaokrúhlili z 0,15 na 0,20 eura.

 V zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka upravili výšku racionálnej aj diabetickej stravy na základe zvýšenia sumy zo strany dodávateľa. Zároveň doplnili akceptáciu zmeny trvalého pobytu na mesto Brezno počas zaradenia žiadosti v poradovníku, ak bola iná v čase podania žiadosti do tohto zariadenia.

 Na základe odporúčania hlavnej kontrolórky mesta odhlasovali zmenu VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, kde presnejšie zadefinovali, kto môže preukázať splnenie podmienky na poskytnutie príspevku, čo sa považuje za splnenie podmienky zamestnania, alebo zárobkovej činnosti, ako aj obsah potvrdení vystavených zamestnávateľom. V súvislosti so znížením administratívnej záťaže v súlade s platnou legislatívou upravili žiadosť, ktorá je prílohou VZN a na zistenie záväzkov po lehote splatnosti rozšírili rozsah potvrdení.

V rámci dodatku Štatútu mesto Brezno zriadili poslanecké grémium

Z dôvodu zefektívnenia priebehu mestského zastupiteľstva poslanci pred jeho konaním rokujú na pracovnom stretnutí, kde podrobne rozoberajú jednotlivé body programu, ako aj riešia rôzne problémy a aktuálne otázky v meste. Na základe predloženého návrhu viceprimátora Andreja Barančoka v Štatúte mesta Brezno schválili dodatok, ktorým vymedzili jasné pravidlá fungovania, ako aj zriadenie poslaneckého grémia, ktoré je už bežnou súčasťou väčšiny samospráv na Slovensku.

Schválili vznik obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier, s. r. o.

Po majetkových záležitostiach primátor Tomáš Abel poslancom predložil návrh založenia obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Mestský hotel Ďumbier, ktorý jednohlasne schválili. Objekt mesto prevzalo v auguste minulého roka a odvtedy je zaradený pod činnosť príspevkovej organizácie Technické služby (TS), ktoré ho budú mať len v správe, nie v majetku. Ako informoval primátor, založením spoločnosti sa zefektívnia služby s plnou účasťou mesta, čo prinesie ďalšie prostriedky do rozpočtu samosprávy. Hotel bude vykonávať podnikateľské činnosti, ktoré majú dobré vyhliadky na úspešné fungovanie. Treba tiež dodať, že mesto vlani s Hotelovou a Obchodnou akadémiou v Brezne podpísalo memorandum o spolupráci.

 Na návrh primátora poslanci do funkcie prvého konateľa do výberového konania schválili riaditeľa TS Lukáša Jeremiáša s tým, že aj vzhľadom na prevádzku, ktorú zabezpečujú, treba vykonať prvotné úkony týkajúce sa založenia obchodnej spoločnosti. Do dozornej rady Mestského hotela Ďumbier zvolili zástupkyňu riaditeľky Hotelovej akadémie Evu Petríkovú a poslancov: Mateja Garaja, Martina Ridzoňa, Andreja Barančoka a Erika Duhana.

Rozhodli o odovzdaní výťažku a prijatí výhodného úveru

Výťažok z vyzbieraných vrchnákov v konštrukciách v tvare srdca umiestnených na nábreží Hrona a pri nemocnici mesto vždy venuje na charitatívne účely. Tentokrát získanú finančnú čiastku vo výške 286 eur po odhlasovaní zastupiteľstvom mesto daruje ťažko zdravotne postihnutému Slávkovi Flochovi na úhradu kúpeľnej liečby.

 Na vedomie vzali správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úveru z Environmentálneho fondu. Schválili regeneráciu štyroch vnútroblokov v Brezne, a to na Mazorníkove – MPČĽ, 9. mája vstup, 9. mája stred, na ŠLN a prijatie úveru na každý vnútroblok samostatne, vo výške dovedna viac ako 193 000 eur. Predmetom projektov je celková regenerácia, revitalizácia a obnova vnútroblokových priestorov, zlepšenie kvality životného prostredia. Výhodou úveru, ktorý je poskytovaný prioritne na nehospodársku činnosť, je úroková sadzba vo výške 0,1 % p. a., splatnosť od 3 do 20 rokov a nezapočítava sa do dlhu mesta.

Zvolili členov do správnej rady neziskovky a nemocnice

Mestské zastupiteľstvo opätovne zvolilo za členov Správnej rady neziskovej organizácie Brezno pre občanov Tomáša Abela, Andreja Barančoka, Miroslava Fašanga, ďalších dvoch členov Petru Dzurmanovú, Martina Ridzoňa a do dozornej rady Daniela Struhára, Júliusa Obernauera a Ľubicu Štugnerovú.

 Z funkcie člena Správnej rady Nemocnice s poliklinikou Brezne odvolali Stefana Arina Ianecska z dôvodu, že už nie je poslancom mestského zastupiteľstva, a schválili nového člena Jána Králika.

 Na vedomie vzali správy hlavnej kontrolórky Ingrid Veverkovej o kontrolnej činnosti v roku 2022, o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, na základe ktorej navrhli úpravu tohto VZN, ako aj vzali na vedomie správu o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania petícií a sťažností za rok 2022, pričom kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

 Po otázkach a interpeláciách poslancov primátor tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

26.02.2024 22:09:18 Mesto Brezno

Veľmi milá, pekná a usmiata pani Mária Medveďová z Brezna oslávila vzácne životné jubileum – sto rokov

Mária Medveďová z Brezna oslávila úctyhodných sto rokov. Chuť do života a takmer žiadne vrásky jej ...

23.02.2024 15:25:15 Mesto Brezno

O zelené bohatstvo mesta sa starajú už tri desaťročia

Vetrové kalamity, extrémne suchá, premnožený podkôrny hmyz. To je len zlomok problémov, s ktorými sa vo ...

23.02.2024 15:24:07 Mesto Brezno

V altánku pri soche uja Libiča pribudlo príjemné posedenie

Ujo Libič bol stelesnením dobra. Celý život zasvätil službe iným, bez úmyslu ukázať sa, či bez ...

23.02.2024 15:23:15 Kultúra a šport

Maestro Janko Siroma rozozvučal organ v evanjelickom kostole

V sobotu 17. februára sa v Brezne uskutočnil Pôstny organový recitál. Píšťaly druhého najväčšieho organu v ...

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

14.02.2024 11:22:39 Kultúra a šport

Tradičné fašiangové oslavy v Brezne si opäť získali srdcia všetkých návštevníkov

Brezno žilo fašiangovou veselicou so všetkým, čo k tomu patrí. Spievalo sa, tancovalo, nechýbalo občerstvenie a ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...

30.01.2024 12:06:39 Kultúra a šport

Dubček sa stal ľudskou tvárou socializmu. Na jeho počesť v Brezne otvoria výstavu

Od prvého februára si návštevníci breznianskej synagógy budú môcť pozrieť unikátnu výstavu venovanú vedúcej osobnosti Pražskej ...