Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí.

Zverejnené: 25.05.2023 08:20:28
obr: Poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí.

 V programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu štyroch všeobecne-záväzných nariadení, vzali na vedomie správy o činnosti organizácií a spoločností mesta, schválili dotácie kultúrnym a športovým telesám, odhlasovali kúpu „starej nemocnice“ na Rázusovej ulici.

 

BREZNO. V stredu 17. mája sa uskutočnilo šieste pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Upravili výšku dotácie na stravu pre deti v materských a základných školách

Po správe plnenia uznesení msz poslanci pristúpili k úprave všeobecne-záväzných nariadení mesta. Zmena VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom nadväzuje na novelizáciu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý od 1. mája upravuje podmienky a výšku dotácie poskytovanej štátom pre deti v materských a základných školách na stravu. Výšku dotácie upravili nasledovne: 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu, za takých istých podmienok 2,10 eura v prípade, ak je dieťa žiakom ZŠ na prvom stupni a 2,30 eura na druhom stupni.

Zmenou prešiel aj Trhový poriadok

Zastupiteľstvo schválilo úpravu VZN – Trhový poriadok príležitostného trhu, a to z dôvodu doplnenia sortimentu, ktorý sa povoľuje predávať, a úpravy prevádzkového času na trhoch. Zároveň upravilo sadzby za príležitostné trhy, ktoré boli v minulosti spoplatnené sadzbou za ambulantný predaj, ako aj sadzobník poplatkov za užívanie predajného miesta počas podujatí mesta Brezno. V prípade, že predajca požiada o zrušenie účasti na príležitostnom trhu 14 a menej dní pred zahájením trhu, mesto mu vráti 50 % z uhradeného poplatku.

Upravili podmienky výkonu taxislužby a získania príspevku pri narodení dieťaťa

Od 1. júla začne platiť v pozmenenom stave VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie a o zmene a doplnení VZN o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta. Hlavný dôvod tejto zmeny vyplynul na základe novely zákona o cestnej doprave. Okrem iného upravili podmienky výkonu taxislužby, sadzbu dane za zabratie verejného priestranstva na účel parkovania vozidiel taxislužby či upresnili okruh platiteľov poplatku na vyznačených parkovacích miestach na území mesta (s vylúčením vozidiel taxislužby) v parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby.

 Poslanci schválili zvýšenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na 400 eur, a to za presne stanovených podmienok (viac sa dočítate medzi článkami na webovej stránke mesta).

Schválili odkúpenie „starej nemocnice“ a dotácie telesám

Odhlasovali tiež poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta.

 V majetkových záležitostiach primátor predložil poslancom zámer kúpiť „starú nemocnicu“ na Rázusovej ulici, čo jednohlasne schválili. Mesto ju kúpi za výhodných podmienok od nemocnice a v peknom prostredí plánuje vybudovať ďalšie sociálne zariadenie, domov pre seniorov alebo denný stacionár (podrobnejšie informácie nájdete medzi článkami na webovej stránke mesta).

 Schválili poskytnutie dotácie športovým klubom a kultúrnym telesám na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku, ktorú dostanú: Stolnotenisový oddiel Brezno, Športový klub plávania Brezno, ŠK Flipper, Hokejový klub Brezno, Ice Skating, folklórny súbor Mostár, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Dychový orchester Brezno, Spevácky zbor mesta Brezna.

 Správu o činnosti za rok 2022 podali riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Lesov mesta Brezno Ján Lukáč, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov Milada Medveďová, destinačná manažérka OOCR Región Horehronie Kristína Korenčíková, náčelník mestskej polície Július Štulajter, ktorý vo funkcii končí z dôvodu odchodu do dôchodku, a na miesto náčelníka bude vyhlásené výberové konanie. Po odprezentovaní, diskusii a odpovediach na rôzne otázky, primátor a poslanci za všetku dobre odvedenú prácu vedeniu organizácií, spoločností a ich zamestnancom poďakovali.

Mesto prechádza náročnou zmenou, od januára bude zabezpečovať rozvod tepla

Na vedomie vzali Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno za rok 2022, ktorej materiál spracoval predseda predstavenstva Benedikt Lavrinčík.

 Na aprílovom zastupiteľstve vzhľadom na pretrvávajúcu komplikovanú situáciu na trhu s energiami poslanci na návrh primátora Tomáša Abela odobrili založenie obchodnej spoločnosti Brezno Energia, s.r.o., so 100 % majetkovou účasťou mesta, ktorá od januára bude zabezpečovať výrobu a distribúciu, resp. rozvod tepla v Brezne. Ako dodal primátor, mesto prechádza náročnou zmenou. „Som veľmi rád a je to pre mňa veľkou pomocou, že sa tohto chopil nielen riaditeľ, ale aj môj zástupca Miroslav Fašang spolu s prednostkou Zuzanou Ďurišovou. Je to neskutočne zložitá problematika, máme za sebou viaceré stretnutia. Sme v štádiu, kedy obstarávame plyn, robíme všetky procesy a úkony k tomu, aby sme od 1. januára vedeli fungovať ako mestská firma. Chcem vyzdvihnúť spoluprácu s Veoliou, ktorá nám je nápomocná a pomohla aj vo verejnom obstarávaní. Ďakujem pánovi riaditeľovi za dlhoročnú a dobrú spoluprácu, pravdepodobne ešte na nejakej úrovni v nej budeme pokračovať.“

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

ILUSTRAČNÉ FOTO: M. B.


Novinkyviac

06.06.2023 14:45:17 Kultúra a šport

Medzi deti prišli medvedík MiOli s kamarátmi či Dorotka z Fidorkova

    Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí mesto  venovalo ratolestiam krásny darček. Ponúklo im hudobno-tanečné ...

06.06.2023 14:42:49 Kultúra a šport

Na folklórnu nôtu to roztočilo Šťastné detstvo

   V piatok popoludní námestie ožilo folklórom. Súboristi zo Šťastného detstva ponúkli nádherný program, v ktorom ukázali, ...

06.06.2023 14:41:48 Mesto Brezno

Námestie pre mladých

    V Brezne to poriadne žilo aj v piatok dopoludnia. Žiaci a študenti sedenie v školských laviciach vymenili ...

06.06.2023 14:41:14 Kultúra a šport

Po roku pódium opäť aspoň patrilo aj najlepším športovcom Brezna

    Životné príbehy a dosiahnuté výsledky športovcov sú  inšpiráciou pre najmenších, ktorí o svojej budúcej ...

06.06.2023 14:39:15 Kultúra a šport

Ďakovné listy si prevzali aj jubilujúce kultúrne telesá

    Za všetku radosť a potešenie, ktorú pravidelne rozdávajú, si zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím aj ...

06.06.2023 14:38:25 Mesto Brezno

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

    Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť ...

06.06.2023 14:37:33 Mesto Brezno

Na mestských oslavách privítali aj delegácie zo zahraničia

   Zástupcovia družobných miest patria k neodmysliteľnej súčasti Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam a ...

06.06.2023 14:36:21 Mesto Brezno

Námestie praskalo vo švíkoch. Hrali Heľenine oči, Kali, Piešová, Ščamba a Čerešenky, Duchoňovci a Hammel

    Brezňania oslávili dni mesta tak, ako sa patrí. Na námestí to poriadne žilo hudbou, ...

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...