Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Zverejnené: 06.12.2019 13:39:03
obr: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Július Štulajter: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

 

Dvadsaťpäť rokov pracoval v Policajnom zbore, osem rokov viedol obvodné oddelenie a neskôr sa stal šéfom odboru poriadkovej polície na okresnom riaditeľstve. Po úspešnom absolvovaní výberového konania ho mestské zastupiteľstvo na návrh primátora vymenovalo do funkcie náčelníka mestskej polície. Július Štulajter.

 

Od konca novembra pôsobíte vo funkcii náčelníka mestskej polície, predtým ste pracovali v Policajnom zbore. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili do výberového konania na túto pozíciu?

– Vo funkcii náčelníka mestskej polície pôsobím od 25. novembra. Jednou z podmienok výberového konania na obsadenie tejto pozície bola odborná prax v Policajnom zbore (PZ) v trvaní najmenej 3 roky a zároveň riadiaca prax v rovnakom rozsahu. V PZ som pôsobil v rokoch 1991 až 2016, z toho osem rokov ako riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Brezne a ďalších päť rokov ako riaditeľ odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva. Myslím, že s prácou a riadením útvarov poriadkovej polície mám dostatok praxe a skúseností, čo ma priviedlo k rozhodnutiu zúčastniť sa na výberovom konaní.

Ako hodnotíte súčasný stav fungovania mestskej polície?

– V priebehu tohto roka došlo dvakrát k personálnym zmenám, ktorými sa menil početný stav príslušníkov mestskej polície. Pri prvej zmene bol počet policajtov zredukovaný na polovicu, čo viedlo k zrušeniu nepretržitého výkonu služby. Policajti v tomto období až do konca novembra vykonávali služby spravidla v dvoch osemhodinových zmenách, pričom nočné služby zabezpečovali len každý piatok a sobotu v týždni. Myslím, že tento stav celkom nevyhovoval ani občanom mesta, ktorí boli roky zvyknutí žiadať o pomoc a služby mestskej polície v ktorejkoľvek dennej i nočnej dobe. Po úspešnom výberovom konaní a navýšení počtu policajtov je od 1. decembra zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne.

Je vyslovene niečo, čo vám v činnosti chýba? Kde vidíte rezervy?

– Rezervy vidím v odbornej príprave policajtov, ktorá musí byť systematická, plánovaná a organizovaná, čo v súčasnej dobe nie je. Cieľom tejto prípravy a vzdelávania je zvýšiť úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre výkon služby.

Na druhej strane, čo oceňujete?

– Ako veľmi prospešné hodnotím zriadenie občianskej poriadkovej služby, ktorú obyvatelia mesta môžu denne vidieť pri priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl a na uliciach pri dohľade nad verejným poriadkom.

Plánujete zaviesť nejaké zmeny?

– V súčasnosti sa pripravuje vybavenie služobného vozidla výpočtovou technikou s on-line prepojením na informačný systém a lustračnú konzolu, čo by malo policajtom výrazne pomôcť a urýchliť prácu v teréne. Plánujem skvalitniť odbornú prípravu policajtov vo všetkých relevantných oblastiach činnosti mestskej polície. Som presvedčený, že kvalita odbornej prípravy priamo ovplyvňuje plnenie úloh a kvalitu policajnej práce. Len policajt, ktorý ovláda príslušné zákony, právne normy, ako aj všeobecne záväzné nariadenia mesta, dokáže pružne a správne reagovať na rôzne situácie, s ktorými sa v službe stretáva. Súčasťou odbornej prípravy bude aj fyzická a strelecká príprava a tiež taktika služobných zákrokov.

Aký je súčasný stav počtu príslušníkov mestskej polície? Plánujete ho navyšovať?

– Súčasný počet policajtov (13+1) je kompromisom, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie nepretržitého režimu služby. Nemyslím, že v dohľadnej dobe navýšenie počtu policajtov sa stane aktuálnou témou. Z tohto dôvodu bude na zabezpečenie úloh počas kultúrnych a športových podujatí v meste potrebná úzka spolupráca s tunajším obvodným oddelením a okresným riaditeľstvom PZ.

Aké priestupky evidujete najčastejšie?

– Objasňujeme priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako sú zákaz státia, zákaz vjazdu, státie mimo parkovacích miest, na trávnikoch, státie na vyhradených parkoviskách a pod. Ďalej sú to priestupky na úseku verejného poriadku a tiež priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, čo predstavujú rôzne susedské spory a schválnosti medzi občanmi.

Čím by ste chceli zlepšiť meno mestskej polície v očiach verejnosti?

– Predovšetkým dôsledným výkonom služby, profesionálnym a aktívnym prístupom k riešeniu podnetov a oznámení občanov, pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane života a zdravia obyvateľov, ochrane majetku a životného prostredia.

autor článku : Monika Dolňanová | foto : archív MsÚ

Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...