Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Miestna občianska poriadková služba III v meste Brezne

   

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Názov projektu:

Miestna občianska poriadková služba III v meste Brezne (od 1. júla 2021)

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, https://www.employment.gov.sk/sk/

 

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, https://www.minv.sk/

 

Hlavný cieľ projektu: podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych

dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 

Ciele projektu:

  • Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, zvýšenie ich finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti.
  • Poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činností miestnej občianskej poriadkovej služby v súčinnosti s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Brezno

 

Projekt je zameraný na výšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby a je v súlade so špecifickým cieľom: podporiť obnovu po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

 

Aktivity projektu:

poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť sociálno-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK.

 

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby  sa zameriavajú na:

 

  • posilnenie miestneho aktivizmu,
  • podporu komunitného rozvoja,
  • zníženie páchania protispoločenských konaní,
  • udržiavanie verejného poriadku,
  • ochranu verejného a súkromného majetku,
  • udržiavanie štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK,
  • ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
  • zabezpečovanie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

 

Mesto Brezno zriadilo miestnu občiansku poriadkovú službu s 10 členmi, ktorí sú zamestnancami mesta s priamym organizačným začlenením pod Mestskou políciou Brezno.

 

Dĺžka realizácie projektu:

15 mesiacov, od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2022

 

Celkové oprávnené výdavky:

160.079,43 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 152.075,43 EUR

 

www.ludskezdroje.gov.sk         www.minv.sk        www.esf.gov.sk        www.brezno.sk