Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto plánuje regeneráciu ďalších vnútroblokov, požiada aj o podporu na výstavbu bytového domu

Zverejnené: 31.05.2021 13:23:34
obr: Mesto plánuje regeneráciu ďalších vnútroblokov, požiada aj o podporu na výstavbu bytového domu

Breznianski poslanci okrem iného schválili podmienky poskytovania sociálnych služieb v novopostavenom zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka, odsúhlasili dotácie športovým klubom, podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov týkajúcich sa regenerácie ďalších vnútroblokov, ako aj podanie žiadostí o podporu vo forme dotácie a úveru na výstavbu bytového domu na Ulici MPČĽ .

 

BREZNO. Tridsiate pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 26. mája v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Za služby v zariadení Boženka klient zaplatí 17 eur na deň

V úvode rokovania poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka na Ulici B. Němcovej 25. Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, mesto pri stanovení výšky úhrady vychádzalo z reálnych príjmov seniorov a zohľadnilo aj ďalší aspekt, ktorým je možnosť získania finančného príspevku z BBSK. Klient zariadenia uhradí 17 eur na deň bez stravovania. Predpokladaná výška nákladov na celodenné stravovanie predstavuje 6 eur pri racionálnom stravovaní a 6,50 pri diétnom stravovaní. V zmysle zákona pri tomto druhu sociálnej služby je klient povinný odobrať aspoň 2 jedlá denne, z toho jedno musí byť obed alebo večera. Denná úhrada klienta v stacionári, kde sa poskytuje sociálna služba len v pracovných dňoch počas dňa, vychádza na 3 eurá bez stravy, to znamená 60 – 63 eur za mesiac. V zmysle zákona pri tomto druhu sociálnej služby je klient povinný odobrať len jedno jedlo denne.

Z dôvodu pandemickej situácie schválili niektoré žiadosti

V majetkových záležitostiach okrem iného poslanci schválili žiadosť spoločnosti DSK Real, s. r. o., ktorá z dôvodu pandemickej situácie požiadala mesto o predĺženie lehoty na výstavbu a kolaudáciu objektu bytového domu na ŠLN. Lehota na výstavbu sa tak predĺži z dvoch na tri roky a lehota na ukončenie stavby z piatich na šesť.

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta, ako aj vyhovelo nájomcom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktorí žiadali o zníženie nájomného z dôvodu povinnosti zatvorenia prevádzky, vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZ SR.

Kúpou stavby s pozemkom mesto vyrieši dlhoročný problém na MPČĽ

Poslanci na návrh primátora jednohlasne schválili odkúpenie rozostavanej stavby s pozemkom s rozlohou 2800 m2 v blízkosti bytového domu na Ulici MPČĽ. Po tom, čo mesto odkúpilo bývalý areál pekárne na Mazornikove, rozhodlo sa odkúpiť aj ďalšiu zaťaž pre obyvateľov tejto časti Brezna. „Od obyvateľov sme mali neustále sťažnosti na to, že stavba nebola zabezpečená. Vznikalo tu hlavne nebezpečenstvo úrazu pre deti a mnohé iné. Po viacerých rokovaniach sme sa s vlastníkom dohodli na cene. Obyvatelia Mazorníkova budú môcť rozhodnúť o tom, aký zámer následne pripravíme. Mesto zhotoví viaceré možnosti,“ uviedol primátor Tomáš Abel.

Minulý rok mesto hospodárilo s prebytkom 537 000 eur

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2020, ako aj správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2020. Vlani mesto hospodárilo s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 2 269 781 eur a so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 1 732 685 eur. Ako informoval primátor, napriek mnohým investíciám a pandémii celkovo tak hospodárenie mesta skončilo v minulom roku s prebytkom vo výške 537 000 eur. Hlavná kontrolórka mesta hodnotí hospodárenie naďalej pozitívne a ako veľmi dobré.

Poslanci na vedomie vzali aj správu o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2021, o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021. Hlavná kontrolórka tiež informovala o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezno a výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za roky 2018 až 2020 v Základnej škole s materskou školou MPČĽ, ako aj predložila plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.

Samospráva pristúpi k regenerácii ďalších vnútroblokov

Poslanci vzali na vedomie informatívne správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2020, ktoré predkladali Technické služby Brezno, Nemocnica s poliklinikou, Veolia Energia Brezno, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Lesy mesta Brezno a nezisková organizácia Brezno pre občanov, do ktorej správnej a dozornej rady zároveň zvolili nových členov.

V bode rôzne schválili podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu troch projektov týkajúcich sa regenerácie vnútroblokov Brezno Mazorníkovo – 9. mája (stred), Mazorníkovo – MPČĽ a ŠLN. Cieľom je zlepšenie environmentálnych aspektov v Brezne, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia. Ako priblížil primátor, jednotlivé návrhy boli zverejnené na stránke mesta, pripomienkovať ich mohla aj verejnosť a samospráva požiadavky akceptovala. „Predmetom všetkých troch projektov je regenerácia obytnej zelene na verejnom priestranstve, výsadba novej zelene, úprava existujúcich chodníkov, vybudovanie chodníkovej fontány, vytvorenie oddychových zón, detské ihriská ako aj výmena a doplnenie mobiliáru s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.“

Odsúhlasili dotácie športovým klubom mesta Brezno

O dotáciách pre účely športu v roku 2021 je rozhodnuté.

Poslanci odsúhlasili, komu a koľko financií poskytnú: Atletický klub Mostáreň Brezno: 3000 eur, Karate klub Milana Piliara Brezno: 3000 eur, Športový strelecký klub pri Mestskom športovom klube Brezno: 1500 eur, Stolnotenisový oddiel Brezno: 1300 eur, Klub biatlonu Brezno: 2400 eur, ŠK Flipper Brezno: 2000 eur, Florbalový klub Brezno: 2600 eur, Futbalový klub Brezno: 15 000 eur, Ice Skating Team Brezno: 1500 eur, Miniatur golf klub Brezno: 800 eur, Ski club Brezno: 2100 eur, Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno: 1100 eur, ZaBeR – Združenie aktívnych Brezňanov: 1200 eur, Klub bojových športov Brezno: 1000 eur, Gymnastický klub Brezno: 1000 eur, Klub slovenských turistov Tomo Brezno: 700 eur.

Na výstavbu bytového domu samospráva požiada o dotáciu aj úver

Z dôvodu nedostatku bytov v Brezne má mesto záujem o rozšírenie bytového fondu. Na najväčšom breznianskom sídlisku Mazorníkovo plánuje spustiť výstavbu nového bytového domu s 96 nájomnými bytmi.

Projekt mal byť pôvodne financovaný kombináciou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a prostriedkov z mestského rozpočtu. Situácia sa však tento rok zmenila a breznianska samospráva siahne po možnosti využitia dotačných prostriedkov, o ktoré v minulosti nežiadala. „Pre mesto je oveľa výhodnejšie žiadať o úverové a dotačné prostriedky v zmysle novej legislatívy, ktorá je platná od začiatku roka. V budúcnosti sa to priaznivo odrazí hlavne na nájomnom pre nájomcov v tomto bytovom dome,“ dodal na záver primátor.

Projekt bude financovaný úverom zo ŠFRB vo výške 3 859 620 eur, ktorého prijatie schválili poslanci na ostatnom zastupiteľstve, dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 2 140 150 eur a vlastnými zdrojmi vo výške 418 900 eur.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: MsÚ


Novinkyviac

14.06.2021 10:56:51 Mesto Brezno

Do základných škôl v Brezne zapísali 193 detí

Zápis budúcich prváčikov sa pre protiepidemické opatrenia konal opäť elektronicky. Do troch základných škôl v Brezne zapísali ...

14.06.2021 10:54:11 Mesto Brezno

Mesto komplexne opravuje cestu na severnej časti námestia

Od minulého týždňa mesto začalo s opravou miestnej komunikácie na severnej časti námestia, ktorá je rozdelená na ...

14.06.2021 10:51:39 Kultúra a šport

Mesto v júni pozýva do synagógy na dva koncerty

Do synagógy sa opäť vracia život. Mesto Brezno 19. a 26. júna pozýva na dva koncerty v komornom ...

14.06.2021 10:47:29 Mesto Brezno

V Brezne otvoria dve historicky prvé triedy pre deti s autizmom

Od septembra v Základnej škole MPČĽ na podnet rodičov s podporou primátora otvoria špeciálne triedy pre deti s poruchou ...

07.06.2021 10:05:16 Mesto Brezno

Deti z Pramienka oslávili svoj sviatok milým stretnutím

Pri príležitosti MDD primátor Tomáš Abel zavítal medzi zdravotne ťažko postihnuté deti z Pramienka, ktoré ho privítali ...

07.06.2021 10:03:04 Mesto Brezno

Obnova podchodu vedľa mestského úradu

V Brezne obnovujú podchod budovy na Námestí gen. Milana Rastislava Štefánika 2, ktorý bude vstupnou bránou ...

07.06.2021 10:00:50 Mesto Brezno

Breznianska samospráva podporí renováciu oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Mesto Brezno v posledných rokoch výrazne pomáha pri obnove oddelení breznianskej nemocnice. Tentokrát pomocnú ruku podá pri ...

07.06.2021 09:58:40 Mesto Brezno

Na námestí deti zabavili veselí kamaráti z Rozprávkova

Pri príležitosti sviatku MDD mesto Brezno deťom venovalo dva darčeky. Prvý v podobe rozprávkového lesa a druhý na ...

07.06.2021 09:54:11 Mesto Brezno

Mesto odovzdalo výstavbu tréningového futbalového ihriska do rúk zhotoviteľa

Koncom mája mesto zhotoviteľovi odovzdalo stavbu futbalového ihriska s umelou trávou v lokalite Banisko, nad Kauflandom. Využívať ho ...

07.06.2021 09:48:58 Mesto Brezno

Ahoj krásne Slovensko. Brezno v súťaži vyhralo

A je dohlasované. Mesto v súťaži Ahoj krásne Slovensko vyhralo grant 3000 eur na zveľadenie obľúbenej lokality ...

31.05.2021 13:40:06 Mesto Brezno

Poznáme víťaza súťaže návrhov na rekonštrukciu hotela Ďumbier

Štvorica architektov z bratislavského ateliéru presvedčila odbornú porotu predovšetkým kultivovaným a striedmym spôsobom riešenia priestorov samotného hotela, ...

31.05.2021 13:25:36 Mesto Brezno

Rodiny s deťmi prežili krásne nedeľné dopoludnie v rozprávkovom lese

Radosť a úsmev na tvárach detí boli najväčšou odmenou pre organizátorov Cesty rozprávkovým lesom, kde ich postupne ...