Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Koronavírus – aktualizované informácie

Zverejnené: 09.03.2020 12:59:48
obr: Koronavírus – aktualizované informácie

Opatrenia mesta Brezno

Mesto Brezno na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie vzhľadom na pandémiu koronavírusu vyvolávajúceho chorobu COVID-19, bude od stredy 18. marca 2020 až do odvolania Mestský úrad pre verejnosť ZATVORENÝ. Pracovníci MsÚ  všetkých odborov však budú zabezpečovať príslušnú agendu.

Pri vstupe do MsÚ bude nainštalovaná poštová schránka pre doručovanie písomností. V prípade žiadostí o územné a stavebné konanie, žiadame projektové dokumentácie predkladať len v elektronickej podobe (CD, DVD), papierové dokumentácie zasielať poštou. V prípade žiadostí o rodný / úmrtný list, žiadame pripojiť svoje telefónne číslo, pracovníčka Vás telefonicky skontaktuje a oznámi čas, kedy Vám informátor pri vstupe vydá požadovaný doklad.

V súvislosti s úhradou miestnych daní a poplatkov využívajte výlučne elektronické platby.

Telefónne čísla na všetkých zamestnancov sú na web stránke mesta Brezno: 

https://www.brezno.sk/telefonny-zoznam/

 

Na jednotlivé odbory sa dovoláte:

Klientske centrum – 048/6306 231, 6306 237, Matrika – 048/6306 234

Útvar primátora – 048/6306 213, 6306 211

Útvar prednostu – 048/6306 221, 0911 996 022

Odbor investičný – 048/6306 285, 6306 280

Odbor ŽP a stavebného poriadku – 048/6306 281

Architekt mesta – 0903 582 531

Odbor právny a majetkový – 048/6306 262, 6306 263

Odbor starostlivosti o obyvateľa – 048/6306 240

Odbor ekonomiky a financovania (odd. daní) – 048/6306 271, 6306 272

Rozsah obmedzení bude upravený podľa ďalšieho vývoja situácie a rozhodnutí Ústredného krízového štábu. 

Chránime tým všetkých vás, pracovníkov MsÚ, a následne ďalších občanov pred možnou nákazou. Je potrebné si uvedomiť, že mnoho občanov môže byť aj bezpríznakovým nosičom. Prosíme týmto o pochopenie, oparenia robíme pre NÁS VŠETKÝCH.

 

Počnúc dňom 10.3.2020 mesto Brezno zatvorilo verejnú krytú plaváreň, zimný štadión - Aréna Brezno, Mestskú knižnicu, Denné centrum Prameň a Centrum voľného času až do odvolania a tiež ruší filmové a divadelné predstavenia v Dome kultúry a Synagóge. O ďalšom postupe budeme občanov informovať.

Taktiež mesto zabezpečuje dôslednú dezinfekciu priestorov vo verejných budovách mesta.

 

Presúva sa aj jarné upratovanie  

Mesto Brezno v zastúpení Technickými službami mesta Brezno z dôvodu prijatia opatrení voči šíreniu koronavírusu COVID-19, presúva termíny jarného upratovania zatiaľ o mesiac neskôr t.j. od 20.4.2020.

 

Ďalšie opatrenia, ktoré mesto prijalo ako prevenciu pred šírením ochorenia COVID-19:

Mesto Brezno oslovilo obchodné reťazce na území mesta a požiadalo o zvýšenú dezinfekciu nákupných vozíkov a košíkov. Taktiež vydalo odporúčania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu (dezinfekcia, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov). Spoločnosť SAD Zvolen na základe vlastnej iniciatívy aj žiadosti mesta Brezno vykonáva častú a dôkladnú dezinfekciu všetkých autobusov MHD v meste. Žiadame občanov pri vstupe do prostriedkov verejnej dopravy používať ochranné rúška na tvár na zamedzenie šírenia vírusu.

 

SPOJE MHD BREZNO

Mesto Brezno oznamuje cestujúcej verejnosti, že z dôvodu mimoriadnej situácie budú od Pondelka 23. 03. 2020 od 0:00 hod. až do odvolania premávať spoje MHD Brezno v obmedzenom režime, od pondelku do soboty podľa cestovného poriadku, ktorý platí v sobotu. V nedeľu ostávajú cestovné poriadky platné.

 

Opatrenia ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

 

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.
  Viac informácií nájdete tu: Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška 12.03. (pdf) 
 • od 16.03.2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti - posun maturít, odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy
  Viac informácií nájdete na webe Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
 • od 13.03.2020 až do odvolania sa zakazuje prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení. Zakazujú sa prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením. Zakazuje sa prevádzka welness centier vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská, rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.
 • V obchodnom dome sa cez víkend  povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok

Viac informácií nájdete tu: (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky účinné od 16. marca 2020

Opatrenia:

 • S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
  1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
  2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
  3. predajní drogérií,
  4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
  5. predajní novín a tlačovín,
  6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
  7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
  8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
  9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
  10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
 • S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
 • S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z.z., aby nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.
 • Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

 

NOVÉ OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PLATNE OD 25.3.2020

opatrenia:

A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:

 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
 2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 3. predajne drogérie,
 4. predajne novín a tlačovín,
 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

B) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

opatrenia:

 1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú :
 2. a) denné stacionáre § 40 zákona
 3. b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35, 1
 4. c) zariadenia opatrovateľskejslužby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 5. d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 6. e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 7. f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 8. g) denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov")
 9. h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle").
 10. i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Termín: od 25.63.2020 do odvolania

 opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

 

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

 1. Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia.

Interná časť maturitnej skúšky čiže ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

           Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

 1. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
           
 2. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 
 3. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. Júna
 4. Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
 5. Podávanie žiadostí o prijatie do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
 6. V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.

NOVÉ OPATRENIA PLATNÉ OD 30.3.2020 

 • Od pondelka (30. 3. 2020) sa povoľuje otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:
  • očné optiky,
  • služby STK a emisnej kontroly,
  • leasingové služby,
  • predajne a servis bicyklov,
  • notári a advokáti,
  • stavebniny, záhradníctva,
  • galantérie, metrový textil
  • farby, laky,
  • elektroinštalačné služby,
  • železiarstva,
  • zberné dvory,
  • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
  • kľúčové služby.
  Aj tieto prevádzky musia zabezpečiť rovnaké hygienické štandardy, ako predajne potravín: rúško, dezinfekcie rúk či rukavice, rozstupy aspoň dva metre a malá koncentrácia zákazníkov v jednom čase.
 • Zatvorené naďalej zostanú veľké obchodné domy a veľké prevádzky. Výnimku majú predajne potravín, drogérií a lekární v obchodných domoch.
 • Meranie telesnej teploty v obchodoch nebude povinné, iba odporúčané. V nemocniciach a priemyselných podnikoch bude meranie teploty od pondelka (30. 3. 2020) povinné.
 • Pre seniorov nad 65 rokov zostávajú určené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 h do 12.00 h.
 • Všetky predajne budú v nedeľu zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie.

Viac na : https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php

 

Karanténa 

  • Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne po zistení negatívneho výsledku sa týmto osobám nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

  • tehotné ženy,
  • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
  • osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi (potvrdenie o tomto zdravotnom stave sa doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára),
  • osoby nad 75 rokov,
  • osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu a osoby im blízke a sprevádzajúce v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti.
 • Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré v období od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Vian na: https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php

 

Naďalej platí zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
Viac tu: Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška 09.03. (pdf)

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4082:informacia-k-zakazu-organizova-anusporaduva-hromadne-podujatia-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 

 
Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.

 

Aktuálne správy, opatrenia a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky:

https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy

Tlačové správy a aktuálne opatrenia Ministerstva zdravotníctva nájdete tu:

https://www.health.gov.sk/Clanky?tlacove-spravy

 

Buďme zodpovední

Mesto Brezno bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj.  O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať. Príslušníci Mestskej polície Brezno budú priebežne monitorovať dodržiavanie preventívnych opatrení.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

 

Bc. Dominika Predajnianska

vedúca Útvaru primátora

Mestský úrad Brezno

Nám. gen. M. R. Štefánika 1

977 01 Brezno

 

tel.: +421 48 6306 213

        +421 48 6306 210

        +421 48 6306 211

 

e-mail: dominka.predajnianska@brezno.sk 

e-mail: info@brezno.sk 

 

 opatrenie-uvz-sr-o-zakaze-a-obmedzeni-prevadzok  PDF - dokument  186.57 kB

 vyhlasenie-nudzoveho-stavu  PDF - dokument  203.49 kB

 10-odporucani-ked-ste-doma-covid-19  PDF - dokument  304.34 kB

 co-robit-ak-ste-chory_covid-19  PDF - dokument  341.10 kB

 osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-covid-19  PDF - dokument  339.32 kB

 pomoc-sebe-a-druhym-covid-19  PDF - dokument  286.52 kB

 opatrenie-povinnost-nosit-ruska  PDF - dokument  152.22 kB

 opatrenie-uvz-sr-poskytovanie-socialnych-sluzieb  PDF - dokument  197.72 kB

 zakaz-prevadzok-v-nedelu-sanitarny-den  PDF - dokument  130.23 kB


Novinkyviac

06.04.2020 15:03:46

Koronavírus – aktualizované informácie

Opatrenia mesta Brezno Mesto Brezno na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie vzhľadom na pandémiu koronavírusu vyvolávajúceho chorobu ...

06.04.2020 15:02:25 Mesto Brezno

Brezňania budú môcť v nevyhnutných prípadoch zaplatiť svoje dane cez okno

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu prebieha výber miestnych poplatkov v Brezne prioritne elektronicky. Kto túto možnosť ...

06.04.2020 14:59:59 Mesto Brezno

Porušenie nariadení proti šíreniu koronavírusu môže vyjsť previnilca poriadne draho

Ignorujete povinnosť nosenia ochranného rúška? Pripravte si 331 eur. Porušujete karanténu? 1659 eur. Otvorili ste prevádzku ...

06.04.2020 14:57:40 Mesto Brezno

Primátor Brezna si v čase koronakrízy zníži plat

V metropole Horehronia pripravujú rozsiahle úsporné opatrenia, ktoré majú zmierniť dôsledky blížiacej sa recesie. O tom, ako ...

06.04.2020 14:14:20 Mesto Brezno

Služby mesta Brezno pre seniorov

Z dôvodu prijatia opatrení voči síreniu koronavírusu prijalo mesto mnohé opatrenia a zaviedlo služby pre tých ...

01.04.2020 14:39:17 Mesto Brezno

Zmeny v cestovnom poriadku prímestskej autobusovej dopravy SAD Zvolen

Banskobystrický samosprávny kraj informuje o zmenách cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú v Banskobystrickom kraji premávať ...

31.03.2020 11:02:21 Mesto Brezno

Rómom v Brezne zabezpečili nádrže s pitnou vodou a informačné letáky

O tom, že niečo doslova visí vo vzduchu, svedčia už aj prázdne lavičky na breznianskom námestí. Dôležitú ...

31.03.2020 11:00:56 Mesto Brezno

Domáce vzdelávanie si školy nastavujú individuálne. Ministerstvo im pomohlo novým portálom

Pre šíriaci sa koronavírus zostávajú zatvorené všetky školy až do odvolania, písomné maturity sú zrušené a tie ...

30.03.2020 10:01:39 Mesto Brezno

Infekcia koronavírusom sa zisťuje výterom z nosa a dutiny ústnej, kedy sa dokazuje priamo vírus vo vzorke

 Najsilnejšou témou vo všetkých médiách je jednoznačne koronavírus. Čo to vôbec je, ako sa prenáša, vyšetruje, ...

30.03.2020 09:57:30 Mesto Brezno

Odpad neukladajte vedľa kontajnerov. Techničiarov tak pri ďalšej manipulácii nevystavíte riziku nákazy

 Všetky práce sa v období COVID-19 zastaviť nedajú. Starostlivosť potrebujú sadeničky v mestskom skleníku, po zime si cesty ...

30.03.2020 09:55:35 Mesto Brezno

V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Luna veria, že spoločne to zvládnu

Dvere do domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov museli zatvoriť, no naše srdcia nech ostávajú otvorené pre ...

30.03.2020 09:53:36 Mesto Brezno

Zmena otváracích hodín na pošte v Brezne. K dispozícii je v inom čase, ako ste boli zvyknutí

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke, ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta upravila otváracie hodiny ...