Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Koncepcia rozvoja športu

Mesto Brezno sa rozhodlo spracovať pre subjekty pôsobiace v oblasti športu  -  školy, športové kluby a oddiely, ako aj občianske, záujmové združenia a verejnosť materiál pod názvom Koncepcia rozvoja športu mesta Brezno na obdobie 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2022. Účelom koncepcie a hlavných koncepčných zámerov dokumentu je dosiahnutie vyššej úrovne práce, koordinovaného postupu škôl a športových klubov v starostlivosti o talenty,  rozvoj športu na jeho rekreačnej, výkonnostnej a vrcholovej úrovni s ponukou pre všetky vekové kategórie obyvateľov a efektívne financovanie športových činností. Stanovenie priorít, ako aj pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na podporu rozvoja športu, má vhodným spôsobom prispieť k zvýšeniu kvality a lepšiemu vytvoreniu podmienok pre realizáciu vrcholového, výkonnostného, ako aj rekreačného športu v meste Brezno. Realizácia navrhnutých opatrení (vrátane financovania) v tomto dokumente má zabezpečiť naplnenie definovaných cieľov, ktoré povedú k dosiahnutiu priorít určených na obdobie rokov 2014 - 2020.

Koncepcia je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb, aktuálneho stavu i finančné možnosti mesta. Sú vítané námety na rozvoj a skvalitnenie tohto koncepčného materiálu.


Koncepčný materiál, ktorý máte možnosť v plnom znení stiahnuť v priloženom súbore, bol prerokovaný a schválený poslancami mestského zastupiteľstva dňa 27. októbra 2014 uznesením číslo 143/2014.

 

13.1.2015

 

Súbory na stiahnutie

Koncepcia rozvoja športu PDF - dokument 1.25 MB