Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Domáce vzdelávanie si školy nastavujú individuálne. Ministerstvo im pomohlo novým portálom

Zverejnené: 31.03.2020 11:00:56
obr: Domáce vzdelávanie si školy nastavujú individuálne. Ministerstvo im pomohlo novým portálom

Pre šíriaci sa koronavírus zostávajú zatvorené všetky školy až do odvolania, písomné maturity sú zrušené a tie ústne by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Ruší sa aj Testovanie 9 a povinnosť predložiť lekárske potvrdenie k prihláške na strednú školu.

 

Situácia okolo koronavírusu ochromila aj slovenský vzdelávací systém. Vyučovanie sa presunulo zo škôl do digitálneho sveta.

 

Všetko na jednom mieste

Viac ako 100 webinárov, online hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne pre rodičov aj vysoké školy. Takto odprezentovalo ministerstvo školstva nový portál www.ucimenadialku.sk., ktorý v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami spustilo minulý týždeň ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.

„Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým učiteľom v ich práci a k žiakom dostane interaktívne a zaujímavé vzdelávacie materiály. Veľmi ma teší, že sme dokázali portál v krátkom čase vytvoriť, naplniť ho kvalitným obsahom a dokonca to nestálo nič," povedal nový minister školstva Branislav Gröhling.

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť.

 

Ako sa učí v Brezne?

Danka Katonová, ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4:
- V našej škole má každý učiteľ služobný notebook, všetci aj pripojenie na internet.  Väčšina žiakov má doma počítač s pripojením na tento "silný informačný a komunikačný nástroj" a tento využívame na interakciu so žiakmi počas zatvorenej školy. Žiaci a rodičia sú zvyknutí na to, že v škole máme vysoko-funkčný školský informačný systém, ktorý roky využívame - elektronickú žiacku knižku, elektronickú triednu knihu, EduPage - portál na zadávanie úloh, testov, vytváranie žiackych skupín, ale aj odosielanie informácií rodičom. Žiaci majú každý deň zadané učivo (video, prezentácia, pracovný list, webzadanie, testík) na jednotlivé predmety. Využívajú úlohy z Kozmixu, webstránky Bezkriedy, aplikáciu na cudzie jazyky Duolingo a mnohé ďalšie, ktoré samozrejme poznajú a používajú bežne vo vyučovacom procese. Nezabúdame, že naši žiaci nemajú len jeden predmet, takže učitelia majú primerané požiadavky, čo sa týka množstva úloh.  


Patrik Bubelíny, ZŠ s MŠ Pionierska 2:

- Na stránke školy sme zverejnili pokyny od každého učiteľa na domácu prípravu žiakov a online vzdelávanie v každej triede. Niektorí učitelia využívajú aplikáciu EduPage, iní komunikáciu cez skupiny v sieti Facebook, Messenger, prípadne využívajú WhatsApp a Skype. Niektorí vyučujúci majú svoje vlastné internetové stránky, na ktoré zadávajú žiakom úlohy, alebo sú v telefonickom kontakte s rodičmi žiakov, prostredníctvom ktorých korigujú domácu prípravu.

 

Peter Macko, ZŠ s MŠ MPČĽ 35:

- Výučba prebieha formou home office, všetci pedagógovia vyučujú online prostredníctvom EduPage, Bezkriedy, Alf a programov pre cudzie jazyky. Niektoré triedy 1. stupňa sa vzdelávajú aj cez Messenger, Skype, SMS a webovú stránku. Vyučujúci každý deň zadáva žiakom učivo, poznámky, úlohy, testy. Žiak následne po vypracovaní úloh odošle prácu vyučujúcemu, ktorý tak získava spätnú väzbu a v prípade potreby vie so žiakom komunikovať. Ak žiak potrebuje pomoc, poprípade učivo vysvetliť, kontaktuje na 1. stupni triedneho učiteľa a na 2. stupni vyučujúceho daného predmetu. Rodičia žiakov boli vyzvaní k spolupráci, pokiaľ ide o spätnú väzbu, aby si učiteľ bol istý, že žiak zadávané úlohy rieši. V prípade akýchkoľvek nejasností je možná komunikácia prostredníctvom SMS, mailu, poprípade telefonicky. S kolegami sme v neustálom kontakte a môžeme konštatovať, že všetci pristupujú k tejto práci zodpovedne.

 

Jana Šteňová, Gymnázium J. Chalupku:

- Ocitli sme sa všetci v mimoriadnej situácii a musíme sa naučiť ju zvládnuť. Žiaci si musia uvedomiť, že škola pokračuje, učitelia hľadajú nové formy vyučovania, o ktorých možno niektorí pred dvoma týždňami ani nepočuli, no a rodičia sú tiež postavení pred nové úlohy - musia častokrát zvládnuť svoj home office aj školu svojich detí. Naša škola prioritne využíva portál EduPage, ktorí žiaci, učitelia aj rodičia poznajú a využívali ho aj predtým. Žiaci a učitelia spolu komunikujú aj prostredníctvom mailov alebo sociálnych sietí. Snažíme sa ale žiakom poskytnúť aj online videokonferenciu hlavne v predmetoch, kde je nevyhnutné komunikovať (cudzie jazyky). Keďže škola má k dispozícii Office 365 pre žiakov aj učiteľov, postupne skúšame komunikovať prostredníctvom programu MS Teams. Využívame aj stránku https://www.zavretaskola.sk/, ktorá vznikla ako iniciatíva slovenských učiteľov na podporu dištančného vzdelávania. Ak by som to mala zhrnúť, tak každý deň prináša nové výzvy pre nás všetkých. Viem, že žiaci aj učitelia sa veľmi radi vrátia do normálnej školy.

 

Monika Ďurajdová, SOŠ techniky a služieb:

- Vyučovanie na Strednej odbornej škole techniky a služieb Brezno prebieha najmä prostredníctvom mailovej komunikácie so žiakmi. Vyučujúci zasielajú žiakom stručné poznámky nového učiva a taktiež pracovné listy, resp. testy. Žiaci tieto testy, pracovné listy, doplňovačky a iné zadania v termíne posielajú späť vyučujúcemu. Každý učiteľ si pripravil plán práce na určený čas, ktorý spracoval do tabuľky a odoslal nadriadenému. Vypracované učivo a zadania k učivu sú zároveň zverejňované na webstránke školy, kde bol hneď v prvých dňoch spustený systém Učíme sa doma formou e-learningu - moodle. Pre jednoduchšiu komunikáciu správca siete nechal systém otvorený pre všetkých žiakov a učiteľov bez zadávania hesiel. Niektorí žiaci komunikujú s učiteľmi prostredníctvom Facebooku, resp. cez Skype. Vyučujúci využili aj formu online vyučovania cez hangouts.google.com.

 

Miroslav Koralka, SSOŠP EBG:

- SSOŠP EBG v Brezne zareagovala prakticky okamžite po uzatvorení všetkých škôl na Slovensku a začala s e-learningom. Učitelia využívajú na komunikáciu so žiakmi emaily a portál EduPage, cez ktorý zadávajú žiakom úlohy, sprostredkovávajú učivo aj ich testujú. Využívame tiež obsah portálov zborovna.skplanetavedomosti.sk, čerpáme skúsenosti od iných kolegov zo skupiny na FB Zavretá škola, ktorá má už aj webstránku zavretaskola.sk. Každodenne naši pedagógovia tiež vedú online hodiny prostredníctvom aplikácie Zoom Meeting, cez ktorú je možné spojiť celú triedu naraz a takto vysvetľovať preberanú látku. Od nasledujúceho týždňa budeme využívať aj novú platformu na trhu s názvom Sofigreo, čo je online priestor, v ktorom vieme veľmi jednoducho vytvárať kurzy, zadávať úlohy, viesť textové diskusie, získavať spätnú väzbu atď. Napriek tomu, že dnešná doba ponúka rôzne možnosti a úžasné technológie, priamy kontakt a vzájomnú interakciu učiteľ - žiak to nenahradí.

 

Eva Dočekalová, Hotelová a Obchodná akadémia:

- V obidvoch našich školách zabezpečujeme vyučovanie „na diaľku“ dostupnými formami. Ich výber závisí od konkrétneho vyučovaného predmetu. Základnou požiadavkou, ktorou sa

riadime, je primeranosť. Je veľmi dôležité, aby sme žiakov „nezavalili“ množstvom úloh. Musíme starostlivo vyberať kľúčový obsah učiva a hľadať efektívnu spätnú väzbu. Našou

snahou je zistiť, či žiak porozumel a preberanú tému si osvojil.

Vo výraznej miere využívame portál EduPage, hlavne na zadávanie úloh a vkladanie učebných materiálov. Inšpiratívne odporúčania sme našli na webovej stránke ministerstva

školstva a vo vysielaní RTVS. K často používaným patria skupinové chaty a skupinové hovory na Facebooku. Triedy majú vytvorenú FB skupinu, pomocou ktorej učitelia získavajú spätnú väzbu od žiakov, komunikujú s nimi a hodnotia ich domácu prácu. Takáto forma vyučovania prináša obojstranné podnety a nápady, no zároveň je pre učiteľa náročnejšia ako vyučovanie v škole.

 

autor článku : Eva Šipošová| foto : ilustračné foto Pixabay

 

INFOBLOK

  • Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia.
  • Interná časť maturitnej skúšky čiže ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr však do 30. júna 2020.
  • Pre školský rok 2019/2020 sa ruší ajTestovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
  • Prihlášky na stredné školyje možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 
  • Prijímacie pohovory na stredné školysa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
  • Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
  • Podávanie žiadostí o prijatie do materských škôlbude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
  • V prípade vysokoškolákovchce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.

Novinkyviac

06.06.2023 14:45:17 Kultúra a šport

Medzi deti prišli medvedík MiOli s kamarátmi či Dorotka z Fidorkova

    Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí mesto  venovalo ratolestiam krásny darček. Ponúklo im hudobno-tanečné ...

06.06.2023 14:42:49 Kultúra a šport

Na folklórnu nôtu to roztočilo Šťastné detstvo

   V piatok popoludní námestie ožilo folklórom. Súboristi zo Šťastného detstva ponúkli nádherný program, v ktorom ukázali, ...

06.06.2023 14:41:48 Mesto Brezno

Námestie pre mladých

    V Brezne to poriadne žilo aj v piatok dopoludnia. Žiaci a študenti sedenie v školských laviciach vymenili ...

06.06.2023 14:41:14 Kultúra a šport

Po roku pódium opäť aspoň patrilo aj najlepším športovcom Brezna

    Životné príbehy a dosiahnuté výsledky športovcov sú  inšpiráciou pre najmenších, ktorí o svojej budúcej ...

06.06.2023 14:39:15 Kultúra a šport

Ďakovné listy si prevzali aj jubilujúce kultúrne telesá

    Za všetku radosť a potešenie, ktorú pravidelne rozdávajú, si zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím aj ...

06.06.2023 14:38:25 Mesto Brezno

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

    Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť ...

06.06.2023 14:37:33 Mesto Brezno

Na mestských oslavách privítali aj delegácie zo zahraničia

   Zástupcovia družobných miest patria k neodmysliteľnej súčasti Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam a ...

06.06.2023 14:36:21 Mesto Brezno

Námestie praskalo vo švíkoch. Hrali Heľenine oči, Kali, Piešová, Ščamba a Čerešenky, Duchoňovci a Hammel

    Brezňania oslávili dni mesta tak, ako sa patrí. Na námestí to poriadne žilo hudbou, ...

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...