Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo

Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo

 

                                                              

Názov projektu: Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo

 

Názov operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

 

Hlavný cieľ projektu: podporiť rozvoj a vytvoriť priestor na poskytovanie služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života, a to vybudovaním detských jaslí

 

Miesto realizácie projektu: mesto Brezno – m.č. Mazorníkovo

 

Aktivity projektu:

  • vybudovanie zariadenia poskytujúceho služby starostlivosti o dieťa do troch rokov veku

 

Výsledky projektu:

  • Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku: 20 detí
  • Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku: 1
  • Počet nových verejných budov: 1
  • Podlahová plocha nových verejných budov: 357,45 m²

 

Dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 663 390,22 EUR

 

Nenávratný finančný príspevok: 630 220,71 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.