Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Daňová exekučná výzva

Zverejnené: 01.10.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt: Magda Goštanová

nar.  13.01.1950

bytom  Brezno, 977 01 Brezno       

                       

Písomnosť:  Daňová exekučná výzva zo dňa     

30.09.2019, č. sp. MsU-2019/12262-3

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 30.09.2019, č. sp. MsU-2019/12262-3  verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.