Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Regenerácia vnútrobloku Sitnianska BB

Zverejnené: 09.09.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Vec

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

 

Dňa 12.08.2019 podalo Mesto Banská Bystrica so sídlom Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, na tunajšom úrade – príslušnom všeobecnom stavebnom úrade, žiadosť o stavebné  povolenie na stavbu  ,,Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici,  časť: OS 02 Vnútroblok Sitnianska II. Etapa pre stavebné objekty:  SO 022  Vodné prvky, SO 023  Verejné osvetlenie, SO 024  Obnova a výsadba verejnej zelene,  SO 025 Detské ihriská, SO 026  Športové prvky a zariadenia, SO 027  Malá architektúra a mobiliár, na pozemku C-KN parc. č. 2495/1 (E-KN parc.č. 484/1) v k.ú. Sásová.

 

Popis stavebných objektov:

SO 022 Vodné prvky

Vodným prvkom je pitná fontána umiestnená v strede vnútrobloku pri ihrisku pre parkour doplnením dlažby pri križovaní chodníkov. Napojenie prípojky vody je na jestvujúci rozvod v riešenom území.

 

SO 023 Verejné osvetlenie

Jedná sa o výmenu existujúcich svietidiel pozdĺž bytových domov zo strany Tatranskej ul. v počte 12 ks a výmenu parkových svietidiel vnútrobloku v počte 19 ks. Doplnené sú 4 reflektory pre osvetlenie školského areálu pre večerné športovanie.

 

SO 024 Obnova a výsadba verejnej zelene

V rámci rekonštrukcie porastovej skladby drevín je navrhnutý výrub drevín, ošetrenie jestvujúcich drevín, výsadba vzrastlých stromov, výsadba kríkových porastov, výsadba trvalkových záhonov, rekonštrukcia trávnika. Z celkového počtu 201 drevín je 184 stromov a 17 solitérnych kríkov alebo kríkových skupín. Na výrub je navrhnutých 42 ks stromov.

 

SO 025 Detské ihriská

Detské ihrisko je navrhnuté na mieste pôvodného ihriska na rovinatej terase východne od areálu ZŠ v severnej časti vnútrobloku. Plocha je využitá vo forme zostav 3 prvkov tvoriacich jeden celok. Herné prvky – I. lezecká zostava, II. závesná dvojitá hojdačka so sedadlami s opierkou, III. hojdačka na pružine. Zoskupené sú pod jestvujúcimi stromami. Každý prvok je samostatne stojaci a má vlastnú dopadovú plochu. Pôvodné konštrukcie budú vybúrané.

SO 026 Športové prvky a zariadenia

Športové prvky a plochy na šport sú lokalizované na viacerých miestach a teda sú zoskupené do priestorových a funkčných celkov. Jedná sa o Športový areál pri ZŠ Sitnianska – predstavuje plochu využívanú pre telesnú výchovu a vyučovanie detí, je však prístupná aj širokej verejnosti, súčasná asfaltová plocha je s novým asfaltovým povrchom, ktorý sa upraví, na časť plochy bude aplikovaný plastový trávnik, plocha je tvarovo prispôsobená pre tri ihriská rôznych športov, bude doplnená o oplotenie zo severnej strany spevnenej plochy plotmi do výšky 4 m, v dĺžke 8 m a 16 m, areál bude doplnený o dráhu pre skok do diaľky s pieskovým doskočiskom, stôl na stolný tenis umiestnený na dláždenú plochu zo zámkovej dlažby a besiedku s prístreškom pre voľnočasové aktivity a triedu v prírode, jestvujúce pletivo z južnej a západnej strany je bez úprav okrem otvoru pre vstup v strede z južnej strany, areál bude doplnený 4 reflektormi pre športovanie vo večerných hodinách , Ihrisko pre petanque – je umiestnené na terase východne od školského areálu (súčasťou ktorej je aj trávnaté ihrisko pre loptové hry), je navrhnuté vo forme mlatovej plochy s rozmermi 3,0 m x 15 m, prestavuje jedno hracie pole ohraničené obrubníkom, súčasťou ihriska je lavička bez operadla, Fit zóna – je navrhnutá na ploche trávnika medzi centrálnou asfaltovou plochou a oporným múrom na východnej strane a pozostáva z exteriérových 9 fitness cvičných prvkov, pričom každý prvok je umiestnený ako solitera s vlastnou dopadovou plochou, 2 kusmi lavičiek, nádoby na odpad a informačnej tabuli, Detská dopravná dráha – je umiestnená na centrálnej asfaltovej ploche v strede vnútrobloku, ktorá pôvodne slúžila pre skateboard, pričom chýbajúci asfalt na južnej strane plochy bude doplnený a dopravná dráha bude nastriekaná na asfalt bielymi čiarami podobne ako dopravné ihrisko, je navrhnutá ako obojsmerná v dvoch pruhoch bez križovania, s celkovou dĺžkou dráhy 115 m  a Ihrisko pre parkour – predstavuje samostatnú plochu s povrchom z liatej gumy, na ktorej sú rozložené konštrukcie a cvičné prvky, ktoré predstavujú polyfunkčný priestor pre náročnejšie cvičenie. V súčasnosti nepoužívané a nevhodné pozostatky a torzá pôvodných športových zariadení budú vybúrané, niektoré len demontované a premiestnené do areálu ZŠ.

 

SO 027 Malá architektúra a mobiliár

Prístrešok pre záujmovú činnosť detí – navrhnutý vo forme jednoduchej pergoly prekrývajúci sedenia typu trieda v prírode, konštrukcia pozostáva z 10 zvislých stĺpoch a vodorovných nosníkoch, rozdelená do 4 častí so striedavo umiestnenými rebrami vytvárajúcimi polotieň, pod ktorou sú umiestnené lavice, 10 stolov a sedenie pre učiteľa, podlaha je navrhnutá zo zámkovej dlažby

Besiedka – predstavuje sedenie na kruhových sedadlách v kruhu s priemerom 6,5 m, ktorý je pravidelne rozdelený do 7 dvojíc samostatných sedení a samostatne pre učiteľa, podlaha je zo zámkovej dlažby s parkovým obrubníkom

Panely pre grafity -  sú navrhnuté z typizovaných panelových stien v dvoch výškových variantoch, t.j. 200mm a 1500mm, šírka je zhodná 150 mm. Panely sú s povrchovo upraveným betónom a sú usporiadané do stien po 3-4 kusy

Kryté sedenia – konštrukcia je z galvanizovaného oceľového rámu s drevenou výplňou (92 lamiel), sedenia sú v dvoch variantoch a to 2 ks s piknikovým sedením a 3 ks sedení bez stola

Mobiliár – pozostáva z osadených 12 ks lavičiek s operadlom, 4 ks lavičiek bez operadla, 2ks betónových lavičiek z liateho pohľadového betónu bez operadla, 3 ks masívnych lavíc s operadlom, 3 ks masívnych lavíc bez operadla, 2ks  masív palubovka plató, 1 ks Smart lavička so solárnym zdrojom energie, 2ks šachový stôl so sedením, 9 ks nádob na odpad so strieškou, 2 ks informačných nosičov a 6 ks stojanov na bicykle.

 

Uvedeným  dňom bolo  začaté stavebné  konanie.

 

Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej len  stavebný zákon)  podľa § 61 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

       

 Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V  rovnakej lehote  môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.

 

Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade Brezno, so sídlom na Nám. gen. M. R. Štefánika 1 v Brezne, prízemie, č. dverí 7 – všeobecnom stavebnom úrade.

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú  moc.

                                    

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

                                                                    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                                                                 na základe poverenia

 

 

 

Toto oznámenie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

Súbory na stiahnutie