Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 04.09.2019

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • Parcela C-KN 400/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3363 m2, okres Brezno, k. ú. Brezno, obec Brezno vedená na LV 2351,
  • Parcela C-KN 400/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1081m2, okres Brezno, k. ú. Brezno, obec Brezno vedená na LV 2351,
  • Parcela C-KN 400/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2, okres Brezno, k. ú. Brezno, obec Brezno vedená na LV 2351,
  • Stavba č. súpisné136 postavená na parcele C-KN č. 400/3 a parcele C-KN č.400/4 vedená ako Hlavná budova ZŠ okres Brezno, k. ú. Brezno, obec Brezno vedená na LV 2351,

 

Európskemu vzdelávaciemu stredisku pre povolanie a spoločnosť – organizačná zložka v Slovenskej republike, sídlo Hronská 696/107, Závadka nad Hronom, IČO 37896695,