Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie na obsadenie funkcie - Samostatný odborný referent na úseku daní a poplatkov

Zverejnené: 21.08.2019

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Samostatný odborný referent na úseku daní a poplatkov

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod odbor ekonomiky a financovania s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie ekonomické alebo právne
 • prax v oblasti daní požadovaná
 • skúsenosti v oblasti daní v samospráve sú výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 30. septembra 2019 s označením „SOR na úseku daní a poplatkov“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR na úseku daní a poplatkov
 • štruktúrovaný profesijný životopis

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 800,00 Eur

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.11.2019.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 21.08.2019