Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 19.08.2019

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • parcela C-KN č. 694/7 -  plocha a nádvorie o výmere 380 m2

 

v k. ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2351.

 

Nájomcovia:  Breznianske centrum, s.r.o.,  Podkoreňová 3669/15E,  977 01 Brezno

SLOVPLYN, s.r.o, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

 

V Brezne, 12.08.2019        

                                   

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                           primátor mesta, v. r.