Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - Aréna Brezno

Zverejnené: 15.11.2017

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

      

  • časť stavby - plocha o výmere 13,8 mv    ú. Brezno:
  • časť budovy stavba Zimný štadión -  areál Arény, ŠLN č. 34 , 977 01 Brezno, súpisné č. 2157, parcela 689/14, 689/18, evidovaná  v katastri nehnuteľností na LV č. 2351

na prvom nadzemnom podlaží č. dverí 224.

                                                              

Nájomca:  Maroš Živčák, Ladislava Novomestského1234/18, 977 01 Brezno

                 IČO: 46 251 081