Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Dom rozlúčky Brezno“

Zverejnené: 04.07.2024

Mesto Brezno ako dotknutá obec, podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zámer navrhovanej činnosti „Dom rozlúčky Brezno“ 

 

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnené na stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia 


Zároveň oznamujeme, že do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť v úradné hodiny na Mestskom úrade Brezno, Odbor architekt mesta.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Mestský úrad Brezno, Námestie M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno pod dobu 21 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.


Podľa §23 ods. 4 zákona o EIA môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva alebo podľa § 23 ods 3 zákona EIA, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v stanovenej lehote doručené prostredníctvom dotknutej obce. Na stanovisko doručené po lehote sa neprihliada.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív