Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná výhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Stanislav Pustaj

Zverejnené: 01.07.2024

Daňový subjekt: Stanislav Pustaj
nar. 30.08.1955
bytom Predné Halny 1881/43, 977 01 Brezno


Písomnosť: Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 01.07.2024, e.č. 36028/2024, č. sp. MsU-2024/517-14


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania zo dňa 01.07.2024, e.č. 36028/2024, č. sp. MsU-2024/517-14 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív